logo Sykehusinnkjøp

Pacemaker og ICD

Avtalen gjelder fra 1. februar 2023 til 31. januar 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av pacemaker og defibrillator (ICD).

Kontaktinformasjon til leverandører:

Abbott Medical AS
Gro Stengelsrud
Telefon: +47 800 33 333
E-post: norway.kundeservice@abbott.com

Diacor AS
Sigurd L. Limtun
Telefon: 22 90 53 00
E-post: sll@diacor.no

Medtronic Norge AS
Mats Aasgaard
Telefon: (+45) 26 72 68 21
E-post: avtaler@medtronic.com

Octopus Medical AS
Jörgen Marklund
Telefon: 0046 875 67 110
E-post: jorgen@octopusmedical.se

Det er inngått avtale på til sammen fem delområder med fem leverandører i prioritert rekkefølge.

1: Pacemaker:

1. Octopus Medical AS (50%)
2. Diacor AS (30%)
3. Abbott Medical Norway AS (20%)

2: CRT-P:

1. Octopus Medical AS (50%)
2. Diacor AS (30%)
3. Medtronic Norge AS (20%)

3: CRT-D

1. Diacor AS (50%)
2. Abbott Medical Norway AS (30%)
3. Octopus Medical AS (20%)

4: ICD:

1. Diacor AS (50%)
2. Abbott Medical Norway AS (30%)
3. Octopus Medical AS (20%)

5: ILR

1. Octopus Medical AS (50%)
2. Medtronic Norge AS (30%)
3. Abbott Medical Norway AS (20%)​

prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder

Avtaleforvalter

​​​​

  Leverandørprioritet

  Det er tildelt parallelle rammeavtaler til tre leverandører per delområde. Se «Hvem er leverandører?» lenger opp.

  Avrop skal skje fra den leverandør som til enhver tid er rangert som nummer en innenfor hvert av delområdene.

  Unntak fra hovedregelen kan gjøres i følgende tilfeller:

  I. Ved bytte av enhet innenfor et system har ansvarlig behandlende lege mulighet til å velge eksisterende leverandør pga. systemkompatibilitet.

  II. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra en medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

  III. Gjelder deltilbud 1: Pacemaker og delkontrakt 5: ILR – Dersom pasient skal ha hjemmemonitorering og prioritert leverandør ikke tilbyr dette.

  IV. Prioritert leverandør kan ikke, etter forespørsel, levere produktene eller etterspurt implantasjonssupport, eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

  V. Inntil 20 % av årlig omsatt antall enheter kan brukes til utprøving av produkter, forskning (REK-godkjente studier) eller til pasienter med spesielle behov. Dette gjelder også ​produkter som ikke er omfattet av rammeavtalen.

  Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal dokumenteres i pasientens journal.

  Eksempler på aktuelle unntak:

  Dersom pasienten allerede har implantert ledning(er), kan man ved generatorbytte eller systemendring (f.eks. fra ICD til CRT-D) velge generator fra samme produsent som ledningen når det er nødvendig for å sikre formell MR-kompatibilitet.

  Dersom det etter klinisk vurdering fastslås at pacemakerkandidat bør ha minuttvolumsensor pga. behov for sensordrevet pacing og aktiviteter som ski, sykling og svømming, kan man velge et produkt med slik sensor.

  Dersom det etter klinisk vurdering fastslås at eldre CRT-kandidat med behov for sensordrevet pacing (f.eks. ved AF og AV-ablasjon) vil ha bedre nytte av CLS-sensor enn minuttvolumsensor eller akselerometer, kan man velge et produkt med CLS.

  Dersom ICD-kandidat har høy risiko for TWOS (T-wave oversens, f.eks. pga. LQT eller hypertrof CMP), kan man velge et produkt som ved sin konstruksjon minimerer risikoen for dette.

  Dersom ICD-kandidat har dårlig bløtdelsdekning, kan en tynnest mulig device være å foretrekke. Særlig hos unge kvinner vil ofte pasienten tas med på råd om form på ICD, og det er da rimelig å etterkomme pasientens ønske, dersom ikke andre grunner taler for valg av produkt med spesielle elektriske egenskaper.

  Dersom antatt gjenværende livslengde for en ICD-kandidat tilsier flere generatorbytter, er det rimelig å velge det produktet som har lengst estimert batterilevetid. Dette kan føre til færrest mulig generatorbytter og dermed lavest mulig risiko over tid.

  Dersom det er sterkt ønskelig at ILR-kandidat får et produkt som kan aktiveres med pasientens egen smarttelefon, kan man velge et produkt som muliggjør dette.

  Dersom prioritert leverandør ikke kan levere en for pasientens anatomi passende LV-ledning til CRT (LV-ledning inngår ikke i avtalen), kan man velge CRT-enhet fra leverandør som har passende LV-ledning .

  Dersom prioritert leverandør ikke kan tilby implantasjonssupport innen avtalens tidsfrist, kan man gjøre avrop fra neste leverandør på prioriteringslisten.

  Dersom det kommer nytt produkt med vesentlig endrede egenskaper fra annen leverandør enn førsteprioritert, kan fagmiljøene implantere et begrenset antall slike produkter for å skaffe erfaring. Dette regnes som utprøving av produkter.

  Dersom sykehuset deltar i et organisert, vitenskapelig studium som er REK-godkjent og der ett bestemt produkt fremgår av protokollen, kan dette produktet velges brukt.

  Ved deltakelse i implantasjonssymposier arrangert i samarbeid med en bestemt leverandør kan man bruke denne leverandørens produkter.

  Dersom sterke kliniske grunner taler for at pasienten trenger en spesiell algoritme i device, og denne eller tilsvarende ikke finnes i prioritert leverandørs produkt, kan produkt soinneholder denne algoritmen vel

  s.

  Nye produkter

  Dersom det i avtaleperioden blir utviklet nye produkter innenfor avtaleområdet, kan leverandøren tilby disse i henhold til en pris avtalt mellom partene. Se rammeavtalens punkt 8.9 for ytterligere detaljer.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 09.02.2023