logo Sykehusinnkjøp

Skal vurdere hvordan legemiddelpriser kan håndteres i praksis

Sykehusinnkjøp HF nedsetter en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal vurdere ny rutine for håndtering av enhetspriser for legemidler.

Publisert 24.05.2017
Sist oppdatert 12.03.2018

Bakgrunnen er møte mellom de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene 27. februar 2017.

Der ble Sykehusinnkjøp HF bedt om å etablere en «bredt sammensatt arbeidsgruppe som tar utgangspunktet i konklusjonen om at enhetsprisen er unntatt offentlighet etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om taushetsplikt for forretningshemmeligheter, og at arbeidsgruppen utarbeider nye rutiner for håndtering av prisinformasjon som er tilpasset en alminnelig sykehushverdag og den praktiske utleveringen av legemidler i apotek».

Helt sentralt i det videre arbeidet blir helsepersonellets daglige arbeid med legemidler i sykehus. Resultatet fra arbeidsgruppa skal være et forslag til rutine som tar hensyn til dette, og beskrive hvordan lege og pasient i samråd kan foreta riktige legemiddelvalg på klinisk nivå. Rutinen må være tilpasset en alminnelig sykehushverdag, den praktiske utleveringen av legemidler i apotek og den må ivareta tilliten i lege-pasient-forholdet.

Den nye arbeidsgruppen blir bredt sammensatt, med representanter både fra ulike fagmiljøer og med ulik kompetanse. Arbeidsgruppen består av brukerrepresentanter, helsepersonell og representanter fra aktørene som arbeider med innkjøp av legemidler og vaksiner, samt deltager som representerer øvrige offentlige anskaffelser i helseforetakene. Apotekleddet vil også være representert.

Mandatet til prosjektet innebærer å beskrive hvilke aktører som skal ha og på hvilken måte aktørene skal tilgang til prisinformasjon. Arbeidsgruppen skal også foreslå rutine for rapportering av legemiddelstatistikk. Les arbeidsgruppens mandat her.

Arbeidsgruppen består av følgende personer:

 • Direktør for forretningsutvikling Sykehusinnkjøp HF, Lars-Johan Frøyland (leder)
 • Leder Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF, Øistein Winje
 • Assisterende generalsekretær Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei
 • Avdelingssjef Drammen sykehus, Einar Husebye – tbc
 • Enhetsleder Oversykepleier Diakonhjemmet sykehus, Sølvi Ristvedt Molvik
 • Overlege Oslo universitetssykehus HF, Gustav Lehne – tbc
 • Spesialrådgiver Oslo universitetssykehus HF, Andreas Undem
 • Regnskapsleder Helse Nord, Erik Arne Hansen
 • Fagsjef Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Unni Hjellupvik
 • Fagdirektør Helse Nord RHF, Geir Tollåli
 • Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes
 • Sykehusfarmasøyt Helse Bergen HF, Marion Netland
 • Enhetsleder Statens legemiddelverk, Helga Festøy
 • Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Karianne Johansen
 • Innkjøpsrådgiver legemidler Sykehusinnkjøp HF, Kjetil Flateby
 • Innkjøpsdirektør medisinsk utstyr og IKT Sykehusinnkjøp HF, Trond Skorstad