logo Sykehusinnkjøp

Nytt rammeverk for prisavtaler

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. 

Publisert 24.06.2020
Sist oppdatert 03.07.2020

Beslutningsforum har hatt som prinsipp, at man ønsker avtaler med leverandører som gir flat rabatt på legemidler. Men i enkelttilfeller ser man at det kan være fordelaktig med andre typer prisavtaler. Hvordan denne typen prisavtaler kan utformes, vedtok Beslutningsforum retningslinjer i sitt siste møte.

Hovedpunktene i det nye rammeverket ser slik ut:

  • Innkjøpsavtaler som de regionale helseforetakene inngår som følge av en beslutning  i Beslutningsforum skal som hovedregel baseres på flat rabatt, men det etableres et rammeverk for unntaksvis bruk av alternative prisavtaler.
  • Sykehusinnkjøp HF kan etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHF-ene ta initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik som pris-volum-modeller. Avtaler som kan være mer kompliserte å håndtere, f.eks. registrering av behandling eller etablering av start- og stoppkriterier for behandling må forhåndsgodkjennes av Beslutningsforum for nye metoder før Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger.
  • Beslutningsforum for nye metoder gir sin tilslutning til rammeverk for alternative prisavtaler, gitt endringen om at alternative prisavtaler skal forhåndsgodkjennes før de bringes inn i forhandlingene.

Rammeverket trer i kraft fra 23. juni 2020. Du kan lese rammeverket her. For mer informasjon om beslutningen, se her.

Sykehusinnkjøp HF vil arrangere informasjonsmøte om denne saken. Informasjon vil bli lagt ut på denne siden og i Mercell.