logo Sykehusinnkjøp

Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler

22. juni 2020 besluttet Beslutningsforum nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Publisert 24.06.2020
Sist oppdatert 28.12.2022

Målet er at retningslinjene skal legge til rette for rask tilgang til nye og effektive behandlingsalternativ og samtidig gi forutsigbarhet for klinikere og leverandører.

  • Nytt legemiddel der det ikke finnes faglig likeverdig alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Ingen endring fra dagens praksis. Legemiddelet kan tas i bruk fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum.

  • Legemiddel som får godkjent ny indikasjon. For dette bruksområdet finnes det ikke andre legemidler som blir vurdert som faglig likeverdig med det aktuelle legemiddelet: Legemiddelet kan tas i bruk til det nye bruksområdet fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum. Dersom prisen som ligger til grunn for godkjenning medfører endring i rangering i andre eksisterende anbud, vil det bli gjennomført en ny konkurranse.

  • Legemiddel (nytt eller eksisterende) der det allerede finnes faglig likeverdige alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Legemiddelet kan tas i bruk rutinemessig selv om det godkjennes etter tilbudsfrist. Det forutsettes at det er sendt inn anbudspris innen tilbudsfrist. Bruk av legemidler som innebærer ny pris i løpet av avtaleperioden, kan eventuelt kun tas i bruk unntaksvis. Unntaksvis bruk av legemidlene skal søkes gjennom allerede eksisterende ordning for unntak i Nye Metoder.

Retningslinjene trer i kraft fra 1. juli 2020 og skal ligge til grunn for kommende konkurranser. For eksisterende avtaler vil dagens retningslinjer fortsatt gjelde. Det er utarbeidet en håndbok​ hvor retningslinjene er nærmere beskrevet. For mer informasjon om beslutningen, se her.Sykehusinnkjøp HF vil arrangere informasjonsmøte om denne saken. Informasjon vil bli lagt ut på denne siden og i Mercell.

Bakgrunn

Beslutningsforum vedtok 17. desember 2018 at deltagelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemiddelet før tilbudsfristens utløp. I kjølvannet av beslutningen har det kommet en rekke innspill fra pasienter, pårørende, helsepersonell, myndigheter, politikere og leverandører.

13. november 2019 ble Sykehusinnkjøp bedt av de regionale helseforetakene om å oppsummere erfaringene med beslutningen fra 17. desember 2018 og vurdere behov for eventuelle endringer eller tydeliggjøringer.  

Sykehusinnkjøp har bedt om innspill til forslag om nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser. Rapporten oginnspillene kan leses her.