logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp med revidert miljøpolicy

Styret i Sykehusinnkjøp vedtok 17. mars en revidert miljøpolicy for anskaffelser. Revidert miljøpolicy kommer etter en bred høringsrunde med helseforetakene. De viktigste endringene er utvidede kjemikaliekrav til produkter og sterkere føringer på sirkulær økonomi.

Publisert 12.04.2021
Sist oppdatert 13.02.2023

– Sykehusinnkjøp ser arbeidet med miljø og klima i anskaffelser som en del av innsatsen til spesialisthelsetjenesten i å ivareta og bedre folkehelsen. Gjennom dette skal foretaket bidra til at sykehusene kan levere sine tjenester mer effektivt og med mindre belastning på naturen. Vi hever nå standarden, sier styreleder Per Karlsen i Sykehusinnkjøp.

Se revidert miljøp​olicy her (PDF)

Begrensninger på bruk av kjemikalier

En sentral del av Sykehusinnkjøps miljøarbeid er arbeidet med å begrense kjemikalier som er farlige for miljøet og folkehelsen. Sykehusinnkjøps restriksjonsliste fastsetter kjemikaliestandardene for materialer som møter eller går utover gjeldende lovkrav. Listen er oppdatert med tre nye ftalater, som har hormonforstyrrende egenskaper og møter kriteriene for å bli inkludert på kandidatlista i det europeiske kjemikalieregelverket.

– Vi har forsøkt å ta inn beste praksis fra de nordiske landene i Sykehusinnkjøps restriksjonsliste. Samarbeid er sentralt for å nå ambisiøse, men nødvendige mål, og det er nødvendig med et bredt samarbeid mellom land, med leverandørmarkedet og våre kunder og eiere, sier konst. administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp. 

Sykehusinnkjøp opprettholder strategien med bruk av anerkjente miljømerker som krav i anskaffelser hvor det er mulig, som også vil sikre strenge kjemikaliekrav.

Klima og sirkulær økonomi

Nytt i policyen er sterkere føringer til sirkulær økonomi. Sykehusinnkjøp skal i alle anskaffelser vurdere om det kan stilles krav eller kriterier som gir leverandører et insentiv til å gjøre produktet eller tjenesten mer sirkulær. Dette er et område hvor det er viktig med god og tidlig dialog med markedet.

– Som en av Norges største offentlige innkjøpere har Sykehusinnkjøp stor påvirkning ut mot leverandørmarkedet. På denne måten kan vi bidra til å nå nasjonale miljø- og klimamål og møte internasjonale forpliktelser som FNs bærekraftsmål. Her kan vi utgjøre en forskjell, understreker styreleder Per Karlsen. 

Nye revisjoner av miljøpolicyen

Miljøpolicyen skal til enhver tid være oppdatert til mål og krav gitt fra eierne, de fire regionale helseforetakene. Det legges derfor opp til fremtidige revisjoner etter samme prosess og prinsipp som for andre styrende dokument i foretaket.

Dokumentene ligger på våre sider om samfunnsansvar.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder for samfunnsansvar, Grete Teigset Solli, telefon 480 72 942.