logo Sykehusinnkjøp

Pipelinemøter for nye legemidler

I pipelinemøtene inviteres legemiddelselskapene til å presentere nye, kommende legemidler. 

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 27.12.2022

Myndighetene kartlegger kontinuerlig hvilke nye legemidler og indikasjoner som ventes å bli lansert i Norge. Dette gjøres i samarbeid med flere aktører gjennom horizon scanning, anmodning og pipelinemøter. Sykehusinnkjøp gjennomførte fire dager med pipelinemøter i 2021 og 2022, og det planlegges fire nye møter i 2023.   

Pipelinemøter skal dekke den tidlige fasen i legemidlers livssyklus, med et tidsperspektiv 24 til 36 måneder før markedsføringstillatelse. For henvendelser om legemidler som allerede er i prosess for godkjenning av markedsføringstillatelse er det andre prosesser. Disse finner du beskrevet her: 

Metodevarsling (Legemiddelverkets nettside)

Tema for møtene

Hvert møte har en varighet på 60 minutter og må i det minste belyse følgende vedrørende legemidler i pipeline:

  • Virkestoff og antatt virkningsmekanisme
  • Planlagt indikasjon
  • Medisinsk verdi sammenlignet med dagens behandling og forventet plass blant dagens behandlingsalternativ
  • Tidsplan for innsending til regulatoriske myndigheter og forventet godkjenning

Vi er dessuten interessert i å høre om:

  • Resultater fra registreringsstudier
  • Pasientpopulasjon i Norge og anslag av pasientgrunnlag
  • Kommende patentutløp
  • Pris og forventet budsjettvirkning
  • Behov for å etablere ny testrutine?
  • Ny teknologi eller problemstillinger som utfordrer eksisterende regelverk

For å få nyttige og effektive møter, ber vi om at presentasjoner som benyttes i pipeline-møtene, samt nøkkelinformasjon om relevante legemidler sammenfattet i en excelfil, sendes til Sykehusinnkjøp innen en uke før møtet finner sted. Sykehusinnkjøp HF og Legemiddelverket behandler all informasjon fortrolig, men det er opp til hvert enkelt legemiddelfirma hvilken informasjon som deles.

Påmelding

Kontakt oss for mer informasjon på følgende e-post: pipeline@sykehusinnkjop.no