logo Sykehusinnkjøp

Miljøseier i KOFA

Sykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast.

Publisert 07.06.2022
Sist oppdatert 27.12.2022

Fra våren 2021 gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en regional anskaffelse av en stor rammeavtale for operasjonsprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst, hvor miljøkriterier ble vektet høyt i deler av anskaffelsen.

En av tilbyderne mente vektingen av miljøkriteriene for de to delleveransene var uforholdsmessig konkurransevridende, og dermed i strid med strid med forskriften § 18-1 og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Derfor valgte de å klage inn saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

KOFA behandlet klagen, og kom med sin avgjørelse 25. mai. Der førte ingen av klagers anførsler frem.

– Dette viser at det fullt mulig å legge stor vekt på miljø i anskaffelser, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima.

Les hele avgjørelsen fra KOFA

Miljø vektet 40 ​​​prosent

I planleggingsfasen av anskaffelsen ble prosjektgruppen oppmerksom på at en av produsentene hadde introdusert et nytt materiale for dekkestykker.  

– Kort fortalt dreier det seg om å bytte ut en betydelig andel av syntetisk materiale med biobasert materiale, i dette tilfellet furuolje, forklarer leder for anskaffelsen, Henrik Aareskjold i divisjon sør-øst.

–  Oppdekkingsprodukter utgjør en vesentlig del av anskaffelsen i volum, derfor var det naturlig å undersøke om denne teknologien kunne gis uttelling i form av miljøkrav i konkurransen. Prosjektet endte opp med å vekte miljø for disse produktene med totalt 40 prosent, med hovedvekt på evaluering av biobasert materiale, forklarer han videre.
Dette reduserer produktenes CO2-ekvialenter med minimum 21 prosent, eller tilsvarende over 311 000 kilometer med bensinbil, bare for det ene produktet.

Offentlige ​innkjøpere viktig som​​ pådrivere

Sykehusinnkjøp HF er blant landets største offentlige innkjøpere. I det ligger det et særlig ansvar, og kravene vi stiller har stor betydning for å bevege markedet i mer miljø- og klimavennlig retning.

– Denne anskaffelsen er et godt eksempel på hvordan vi kan gi de leverandørene som går foran i utviklingen, uttelling for sitt pionerarbeid, samtidig som vi utfører oppdraget vårt og bidrar til Norges klimamål, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima.

–  Når noe er nytt vil det ofte koste litt mer i kroner, men mindre i miljøkonsekvenser. Den valgte leverandør ligger omtrent 15 prosent over tilbudet fra utgående leverandør. Vi oppfyller imidlertid det eierne våre forventer ved å inngå en avtale som dette, blant annet fordi vi har fått i oppdrag å innlemme besparelser for miljø og klima på linje med kostnadsbesparelser. Høyere materialkostnader tas dermed høyde for gjennom å vise miljøgevinster, legger hun til.

Viser det er mulig å stille mi​​ljøkrav

Utfallet i KOFA gjør dette til en lagseier og en videre kvalitetssikring, som viser at det er fullt mulig å stille tydelige miljøkrav; selv når det er få tilbydere.

– Jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet med denne anskaffelsen i divisjon Sør-Øst. De viser oss hvordan det kan gjøres: god markedsdialog i forkant sammen med avdeling for samfunnsansvar, krav som fører til at mer miljø- og klimavennlige produkter blir anskaffet, og bistand til taktiske vurderinger og klagebehandling av juridisk avdeling, sier administrerende direktør, Bente Hayes.  

– Dermed bidrar vi til flere grønne offentlige anskaffelser, noe offentlige innkjøpere nylig har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ikke gjøre godt nok​. Jeg håper at andre vil bruke denne saken som inspirasjon. Vi skal være blant de beste i klassen, avslutter Hayes. ​​