logo Sykehusinnkjøp

Internrevisjon viser god styring og kontroll

Sykehusinnkjøp har i stor grad en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet. Det viser internrevisjon gjort på dette temaet.

Publisert 20.10.2023
Brett med medisinske tabletter

Internrevisjoner i Sykehusinnkjøp HF gjennomføres av Helse Nord RHF. I revisjonen som er gjennomført fra mars til august 2023, har internrevisor Christin Ilstad vært oppdragsleder og revisjonssjef Janny Helene Aasen har hatt det overordnede ansvaret. 

Bakgrunnen for denne revisjonen er enkelte hendelser relatert til håndtering av enhetspriser på legemidler som de regionale helseforetakene har inngått leveranseavtaler på, og hvor slik prisinformasjon har blitt eksponert offentlig.

Styring og kontroll, og forbedringspunkter

– Sykehusinnkjøp har i stor grad en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet og legger til rette for slik ivaretakelse hos eksterne parter. Det er likevel identifisert noen forbedringspunkter som kan bidra til å redusere risiko ytterligere innenfor de situasjonene som Sykehusinnkjøp har ansvar for. Internrevisjonen vil derfor gi anbefalinger om forbedringstiltak, skriver internrevisjonen i sin rapport.

Rapporten legges frem for styret i foretaket 26. oktober.

– Vi er godt i gang med anbefalingene i rapporten. Som vi også tidligere har påpekt er dette et prioritert område for oss, og vi ønsker også å gjøre de tiltakene vi kan for å ivareta konfidensialitet, sier administrerende direktør Bente Hayes.

Portrettfoto av person
Administrerende direktør Bente Hayes. 

Det er også avholdt møte med bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI) der både internrevisjonen og anbefalte tiltak er diskutert.

– Det er viktig for oss at markedet kan stole på at deres konfidensialitet ivaretas av oss, og at vi gjør det vi kan for å forbedre oss der vi kan. Vi er også opptatt av å ha tett dialog med markedet, sier Hayes.

Revisjonen har omfattet Sykehusinnkjøp sin håndtering av konfidensielle legemiddelpriser i situasjonene angitt i legemiddelkjeden, slik denne er framstilt i rapporten Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon fra 2018.