logo Sykehusinnkjøp

Rekordmange deltakarar på onkologiseminar

Etablert og utprøvande behandling som ein del av helsetenesta var hovudtema då Helseforetakenes anbodsseminar onkologi 2023 starta i Lillestrøm.

Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 14.12.2023
En stor gruppe mennesker i en sal hører på en mann som snakker.
Rundt 200 personar deltek på årets utgåve av anbodsseminaret til helseføretaka onkologi. Her snakkar avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sjukehus om endringar i kliniske studiar som følgje av anbod.

Seminaret blir arrangert 21. og 22. september i samband med nytt anbod på patenterte onkologiske legemiddel. 

— Men det er også eit seminar som viser at Sjukehusinnkjøp og spesialistgruppa i onkologi ønskjer å setja fokus på kliniske studiar og innføring av nye legemiddel med avgrensa dokumentasjon. Me har prøvd å laga eit spennande program som dekkjer eit veldig aktuelt tema om dagen, seier fagrådgivar Helle Nærsnes Endresen i Sjukehusinnkjøp.

Sjå programmet her

Etablert og utprøvande behandling

Hovudtemaet for årets seminar er altså etablert og utprøvande behandling som ein del av helsetenesta. Første dag handlar foredraga om kliniske studiar. Fredag er overskrifta «vilkårsbunde marknadsføringsløyve = vilkårsbunden innføring».

Fakta om onkologi

  • Onkologi er læra og kunnskapen om kreftsjukdommar.

  • Nemninga blir også brukt om den medisinske spesialiteten som i Noreg har hovudansvaret for strålebehandling og for spesialisert medikamentell kreftbehandling.

  • Nemninga onkologi blir også nytta for å beskriva annan spesialkompetanse vedrørande kreft, som gynekologisk onkologi (kreft i kvinnelege kjønnsorgan), pediatrisk onkologi (barnekreft) og onkologisk sjukepleie.

  • Ein onkolog er ein lege som er godkjend spesialist i onkologi. Det krevst til saman fem års teneste i utdanningsstilling etter LIS1, og dessutan 210 timar teoretisk kurs. Det er om lag 400 spesialistar i onkologi i Noreg (2021).

Kjelde: Artikkelen «onkologi» i Store norske leksikon

Seminaret rettar seg mot leverandørar, helsepersonell frå onkologiske avdelingar og andre representantar frå helseføretaka som jobbar med klinisk utprøving.

Det samla talet deltakarar fysisk og digitalt i år er rundt 200, noko som er ny rekord.

Meir og betre pasientbehandling

En mann står på en scene og snakker.
Erik Sagdahl frå Sjukehusinnkjøp snakka om innkjøp av kreftbehandlinga i framtida.

Konstituert avdelingsleiar Nye metodar i divisjon legemiddel i Sjukehusinnkjøp heldt opningsforedraget. Han snakka om innkjøp av kreftbehandlinga i framtida og korleis ho kjem til å bli, og korleis Sjukehusinnkjøp tenkjer at me må jobba med innkjøp av nye legemiddel.

— Me står framfor mange spennande medisinske framsteg. Mange av kreftpasientane som ikkje fekk behandling tidlegare, får det no. Og det er noko me er veldig glad for, fordi mottoet vårt er meir og betre pasientbehandling​​ gjennom gode innkjøp av legemiddel, seier Sagdahl.

En kvinne står på en scene og snakker
Seniorrådgivar Marianne van der Wel frå Helse- og omsorgsdepartementet snakka om nasjonale føringar for kliniske studiar.
En kvinne står på en scene og snakker
Åslaug Helland, leiar av NorTrials og forskingsleiar Kreftklinikken ved Oslo universitetssjukehus. Ho snakka om integrering av kliniske studiar i pasientbehandlinga.
En mann som taler på et podium
"Korleis rekruttera fleire kliniske studiar" var tema for foredraget til Fredrik Schjesvold. Han er overlege ved Oslo myelomatosesenter, Oslo universitetssjukehus