logo Sykehusinnkjøp

Felles nordisk anbod skal få bukt med antibiotikaresistens

Island, Noreg og Danmark har nettopp kunngjort ein ny felles anbodskonkurranse. På grunn av dei globale problema med aukande antibiotikaresistens har landa denne gongen inkludert kriterium for å motverke dette.

Publisert 12.03.2024
Bakgrunn mønster
Foto: Anne-Li Engström

Island, Noreg og Danmark slit med å sikre forsyninga av visse legemiddel. Dette er særleg ei utfordring for eldre legemiddel. Derfor har innkjøpsorganisasjonane i dei tre landa for tredje gong kunngjort ein felles nordisk anbodskonkurranse retta spesielt mot eldre, velkjende legemiddel med forsyningsutfordringar.

I tillegg til å evaluere pris og forsyningstryggleik har vi også fokusert på miljø, inkludert kriterium for å få bukt med den aukande antibiotikaresistensen.

Etter ønske frå leverandørane har vi teke utgangspunkt i ein internasjonal standard for kamp mot antibiotikaresistens. Den internasjonale standarden gjer det enklare for leverandørane å operere på ein global legemiddelmarknad.

 

Må sertifiserast

Kriteria kan påskjønne leverandørar med ein høgare poengsum i anbodsevalueringa. Vilkåret er at dei er, eller planlegg å bli, sertifisert i samsvar med Antibiotic Manufacturing Standard frå AMRIA (Antibiotic Manufacturing Standard Industry Alliance), eller ein annan tilsvarande standard,

– Vi har valt å fokusere på krav til antibiotika fordi dei nordiske landa ønskjer å bidra til å få bukt med den aukande resistensen. Vi håpar også at landa kan bruke dei same kriteria i dei nasjonale anbodskonkurransane sine. Det er lettare for leverandørane å bidra til berekraft når dei møter dei same kriteria i dei ulike marknadene dei opererer i, seier Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør i Sjukehusinnkjøp HF i Noreg.

 

Samarbeidsvillige leverandørar

Dei nye miljøkriteria vart presenterte for leverandørane allereie i juni 2023, då Nordisk legemiddelforum inviterte leverandørane til eit møte om det felles kriterieutkastet vårt. På bakgrunn av dette møtet utarbeidde landa dei endelege kriteria.

Deretter, i slutten av 2023, vart leverandørane inviterte til å delta i individuelle nettmøte med dei tre landa. På desse møta vart nye leverandørar informerte om prosessen for å delta i dei felles nordiske anbodsprosedyrane. Erfarne leverandørar fekk høve til å komme med innspel til prosedyrane.

– Vi set stor pris på den store interessa frå bransjen for å bidra til å fremje berekraft. Utan engasjementa og velviljen deira hadde vi ikkje komme så langt som vi har gjort. Men eg trur også at vi alle er klare over at vi må gjere meir for å støtte opp om både nasjonale og internasjonale miljø- og klimamål, seier Flemming Sonne, administrerande direktør i Amgros i Danmark.

Island håpar på fleire avtalar

Denne gongen har landa kunngjort tre prosedyrar, og to omfattar antibiotika. Konkurransane omfattar til saman 14 legemiddel. Fire av desse har ikkje vore med i tidlegare fellesnordiske anbodskonkurransar.

Desse legemidla vart valde ut på bakgrunn av i kva grad dei er forsyningskritiske i dei tre landa, eller om det historisk sett har vore få leverandørar på marknaden.

– No har vi utvida utvalet av legemiddel som inngår i dei fellesnordiske anbodskonkurransane, og vi håpar at dette også vil føre til at det blir inngått fleire legemiddelavtalar for Island. Vi håpar også at dette kan bidra til å forbetre forsyningstryggleiken for legemiddel til Island, seier Hulda Harðardóttir, prosjektleiar for Landspitali på Island.

Fristen for å levere inn anbod er 30. april 2024. Dei nye avtalane trer i kraft 1. april 2025.

Fakta

AMRIA-alliansen har utvikla ein standard for antibiotikaproduksjon.

AMRIA består av meir enn 100 selskap og organisasjonar frå legemiddelindustrien, med eit felles mål om å finne berekraftige løysingar som kan bremse utviklinga av antimikrobiell resistens.

Sertifisering i samsvar med AMRIA Antibiotic Manufacturing Standard betyr at ein uavhengig tredjepart har verifisert at leverandøren har sett i verk tiltak for å få bukt med antibiotikaresistens.

I dag er det berre British Standards Institution (BSI) som sertifiserer leverandørar i samsvar med AMRIA Antibiotic Manufacturing Standard.

Dei 14 legemidla som blir omfatta av dei tre anbodsprosedyrane, er:

 • Ampicillin
 • Piperacillin and tazobactam
 • Cefuroxime
 • Gentamicin
 • Ciprofloxacin
 • Vancomycin
 • Metronidazole
 • Ondansetron
 • Hydrocortisone
 • Fluconazole
 • Aciclovir
 • Methotrexate
 • Paracetamol
 • Meropenem