logo Sykehusinnkjøp

Dilemmasamling

Dilemmasamlingen gir eksempler på etiske problemstillinger, og råd om hvordan de bør løses. Den kan brukes av leverandører og helseforetak til trening på å håndtere slike etiske problemstillinger.

En hvit maske på en brun overflate

For hvert dilemma gis det råd til løsning. Det vises også til hvilke del av samarbeidsavtalene som er relevant for problemstillingen.

Dilemmaer

1. Det kommer en leverandør til helseforetaket som vil informere om et nytt produkt. Leverandøren har ikke gjort en avtale på forhånd.

Vedkommende skal avvises. Vedkommende må gjøre en ny avtale med den i helseforetaket som har fullmakt til å avtale dette.

Det presiseres at det kan være gjort løpende avtaler eller fullmakter som regulerer dette. Slik avtaler eller fullmakter skal alltid være utført av eller godkjent av helseforetaket. Leverandørkontakt i helseforetaket kan kontaktes ved tvil om dette.

Pkt. 3.2 Krav om forhåndsgodkjente avtaler med helseforetak:

Møter mellom firmarepresentanter og helseforetakets medarbeidere skal alltid være avtalt på forhånd og i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. Uanmeldte besøk skal ikke finne sted.

2. En leverandør ønsker å sende en invitasjon til et foretak og sender invitasjonen til de kontaktene han allerede har på foretaket.

Det riktige er å sende invitasjonen til helseforetakets postmottak. Kopi av kan også sendes til den enkelte medarbeider direkte.

Foretaket skal sørge for smidige og raske rutiner. Det er viktig at invitasjoner blir reelt vurdert innen rimelig tid.

Pkt. 3.6 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende:

Informasjon om- og invitasjoner til medarbeidere vedrørende kurs, faglige møter og lignende skal alltid sendes postmottak i helseforetaket. Kopi kan også sendes til den enkelte medarbeider direkte. Deltagelse skal ikke være forbeholdt navngitte personer med mindre dette er avtalt med helseforetaket. Digital invitasjon skal være i tråd med regler for bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder GDPR og markedsføringsloven. Helseforetaket skal sørge for effektive rutiner slik at invitasjoner blir reelt vurdert.

Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og dekker kostnadene ved tiltaket.

3. En leverandør er invitert til helseforetaket for avtaleoppfølging i forbindelse med innkjøp. Leverandør tilbyr seg å ta med påsmurte rundstykker til møtet.

Hvis det er naturlig å ha mat i møtet, bør møtearrangør sørge for dette.

Pkt. 3.7 Kompetanseheving:

Samarbeid om kompetanseheving skal være motivert ut fra behov for kunnskap og kompetanse, og skal bidra til verdiskapning.

Leverandør kan etter avtale forelese eller bidra med foreleser på interne faglige møter i helseforetakets regi. Leverandør kan også tilby sin kompetanse gjennom helseforetakets leverandørkontakt. Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, kongresser eller lignende der leverandører er medarrangør. I slike tilfeller er det leverandørens faglige kompetanse som skal legges til grunn for samarbeidet. Det skal i alle programmer, invitasjoner og lignende fremgå tydelig at leverandører er medarrangør. Det skal fremgå at arrangementet er godkjent av helseforetaket. I slike tilfeller er både helseforetakene og medlemsbedriftene ansvarlig for felles faglig innhold.

Der hvor partene har delt møtet mellom seg, i separate deler, vil helseforetakene og medlemsbedriftene kun være ansvarlig for innholdet i egen del.Helseforetak og leverandør kan inngå avtale om leie av utstilling i forbindelse med faglige møter o.l. arrangert av helseforetaket. Leverandør er kun ansvarlig for innhold på egen utstilling.

4. Leverandør er invitert til et helseforetak for å holde et faglig innlegg i en lunsjpause og tar med et brett påsmurte rundstykker.

Dette er OK, men det skal ikke være noen forventing om at leverandøren skal tilby lunsj. Servering kombinert med faglig påfyll vurderes som greit dersom det gjennomføres på en nøktern måte.

Pkt 3.6 Kurs, konferanser, faglige møter og lignende:

Nøktern bespisning i forbindelse med faglige arrangement tillates.

5. En leverandør kommer til avdelingens pauserom med en fruktkurv eller en eske konfekt med et ønske om god jul.

Det er unødvendig med gaver fra leverandør til kunde. Ved gaver må det vurderes om den anses egnet til å påvirke på en utilbørlig måte. Det kan være akseptabelt hvis gaven kan regnes for å være av ubetydelig verdi.

For øvrig vises det til samarbeidsavtalenes punkt 3.3.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Det er forbudt å gi, tilby eller love gaver, provisjoner, økonomiske fordeler, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. Forøvrig skal samhandlingen være i tråd med helsepersonelloven § 9, forskrift om begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse samt bransjeregler.

6. En leverandør tilbyr å dekke løpende utgifter til avdelingens vanndispenser eller ukentlige fruktkurv.

Dette er ikke akseptabelt. Leverandører skal ikke dekke foretakets driftsutgifter.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Det er forbudt å gi, tilby eller love gaver, provisjoner, økonomiske fordeler, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. Forøvrig skal samhandlingen være i tråd med helsepersonelloven § 9, forskrift om begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse samt bransjeregler.

7. En leverandør tilbyr billetter til et sportsarrangement, både billetter og middag er inkludert. Det er også en faglig bit.

Det er ikke akseptabelt at ansatte deltar på sosiale eller sportslige arrangementer i regi av leverandører. Heller ikke om denne type aktiviteter legges til faglige møter.  

Medarbeidere i helseforetaket må gjerne delta i faglige arrangementer arrangert av leverandører, men kan ikke kombineres med utenomfaglige aktiviteter.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Det er forbudt å gi, tilby eller love gaver, provisjoner, økonomiske fordeler, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. Forøvrig skal samhandlingen være i tråd med helsepersonelloven § 9, forskrift om begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse samt bransjeregler.

8. I etterkant av det offisielle programmet på en konferansen dekket av helseforetakene tilbyr en leverandør deltagelse på å en ekskursjon med vinsmaking. 

Det er ikke akseptabelt at ansatte takker ja til å delta på aktiviteter hvor leverandørene dekker kostnader. Dette gjelder selv i etterkant av at et offisielt faglig program.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Det er forbudt å gi, tilby eller love gaver, provisjoner, økonomiske fordeler, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. Forøvrig skal samhandlingen være i tråd med helsepersonelloven § 9, forskrift om begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse samt bransjeregler.

9. En ansatt ved et helseforetak holder et foredrag i regi av en leverandør.

Oppdraget skal alltid være godkjent av foretaket. Eventuelt honorar skal også godkjennes.

Det er viktig å merke seg at tette bånd med leverandør kan  skape habilitetsproblematikk i forbindelse med avrop på rammeavtaler og senere anskaffelsessaker. Dette bør derfor være med i vurderingen av slike oppdrag.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – mål med avtalen:

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helseforetaket og legemiddelindustri er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne avtalen å legge til rette for samarbeid om forskning for å bidra til bedre pasientbehandling.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Honorering av medarbeidere for oppdrag som medlem av advisory boards, foredrag og lignende skal godkjennes av helseforetaket før oppdraget utføres, og være i tråd med gjeldende biervervsreglement. Ansvar for forhåndsavklaring av dette tilligger medarbeider ved helseforetaket.

10. En ansatt i et foretak får et spørsmål fra et internasjonalt firma om å sitte i en rådgivningsgruppe (advisory board) for et nytt medikament eller utstyr. I den forbindelse får hun også tilbud om å delta på et internasjonalt møte innenfor dette terapiområdet hvor det internasjonale firmaet skal samle leger fra en rekke land til et eget møte.

Helsepersonellet har selv ansvaret for å sørge for at slike arbeidsoppdrag er avklart med arbeidsgiver og vurdert mot biervervsreglementet. Foretaket skal ta avgjørelsen om deltakelse i rådgivningsgruppen.

Oppdraget med å sitte i et advisory board må reguleres i egen avtale mellom  medarbeideren, foretaket og firmaet. I avtalen skal det også fremgå hvilke aktiviteter den ansatte skal delta på og hvem som eventuelt skal betale for hva.

Det er viktig at ytelse og motytelse står i forhold til hverandre.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – mål med avtalen:

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helseforetaket og legemiddelindustri er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne avtalen å legge til rette for samarbeid om forskning for å bidra til bedre pasientbehandling.

Pkt 3.3 Honorering og gaver:

Honorering av medarbeidere for oppdrag som medlem av advisory boards, foredrag og lignende skal godkjennes av helseforetaket før oppdraget utføres, og være i tråd med gjeldende biervervsreglement. Ansvar for forhåndsavklaring av dette tilligger medarbeider ved helseforetaket.

11. Du deltar i en utprøving i forbindelse med en internasjonal studie. Resultatene av studien skal presenteres i Paris for alle som har deltatt i utprøvingen. Du får invitasjon til å delta på dette møtet.

Se svar over.

Det skal ligge i avtalen mellom den ansatte, foretaket og firmaet hvordan eventuelle reiser og opphold finansieres.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – mål med avtalen:

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helseforetaket og legemiddelindustri er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne avtalen å legge til rette for samarbeid om forskning for å bidra til bedre pasientbehandling.

Pkt 3.3 Honorering og gaver:

Honorering av medarbeidere for oppdrag som medlem av advisory boards, foredrag og lignende skal godkjennes av helseforetaket før oppdraget utføres, og være i tråd med gjeldende biervervsreglement. Ansvar for forhåndsavklaring av dette tilligger medarbeider ved helseforetaket.

12. Det kommer en invitasjon fra en leverandør til foretaket hvor helsepersonell inviteres til et faglig møte på kveldstid.

Utgangspunktet er at ansatte selv fritt disponerer egen fritid. Arbeidstaker må imidlertid, i hvert enkelt tilfelle, vurdere om deltakelse kan komme i konflikt med hensynene til forsvarlig tjenesteutøvelse, habilitet eller lojalitet. I tilfeller hvor dette kommer i konflikt, skal arbeidstaker ikke delta på slike arrangementer. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Arbeidstaker bør ved usikkerhet søke avklaring i virksomhetens biervervsreglement og med arbeidsgiver.

Pkt. 3.6 Kurs, konferanser faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider.

13. En ansatt som er i lønnet/ulønnet permisjon fra sykehuset mottar en invitasjon fra en leverandør.

Samme svar som over.

Pkt. 3.6 Kurs, konferanser faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider.

14. En ansatt som innehar bierverv, for eksempel en lege som jobber både for helseforetak og privat klinikk, mottar invitasjon fra en leverandør.

Den ansatte har selv ansvaret for å sørge for at slike invitasjoner er i overenstemmelse med biervervsreglementet. Ved tvil kan arbeidstaker søke avklaring med arbeidsgiver.

Pkt. 3.6 Kurs, konferanser faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider.

15. Det blir utlyst et stipend som ansatte i helseforetaket kan søke på. En leverandør deltar med ressurser, men en faggruppe deler ut stipendet. Leverandør deltar ikke selv i juryen og stipendet har ikke navn som forbindes med leverandør eller produkt.

Dette er akseptabelt. Hovedregel er at stipender og donasjoner (til foretaket) kan mottas hvis foretaket vurderer at det ikke gir uheldige bindinger. Foretaket vil da gjøre vurderingene i tråd med gjeldene lovgiving.

Ikke direkte regulert i avtalen, men se pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Ved markedsføring av legemiddel til helsepersonell, er det forbudt å gi, tilby eller love gaver, provisjoner, økonomiske fordeler, tjenester eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonellets handlinger på en utilbørlig måte. For øvrig skal samhandlingen være i tråd med helsepersonelloven § 9, forskrift om begrensinger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse samt bransjeregler.

16. En leverandør sender invitasjon til kurs hvor de vil dekke alle kostnader.

Dette er ikke akseptabelt.

Invitasjoner til helseforetakene skal være tydelig på at den ansatte/helseforetaket selv må dekke reise- og opphold.

Unntak: Avtale om kurs knyttet til produktopplæring kan inngå som et element i anskaffelsen. Dette forutsetter at det i avtalen som følger av anskaffelsen er spesifisert at leverandør betaler for dette som en del av leveransen.

Pkt 3.6 Kurs, konferanser, faglige møter og lignende:

Utgifter til reise og opphold i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak.

Reglene gjelder både digitale og fysiske møter.

17. Helseforetaket arrangerer et faglig arrangement, og ønsker å ha en leverandør som økonomisk bidragsyter for arrangementet.

Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, konferanser eller lignende der leverandører er medarrangør. I slike tilfeller er det leverandørens faglige kompetanse, ikke den økonomiske, som skal legges til grunn for samarbeidet. Det er akseptabelt at helseforetak og leverandører deler på utgiftene.

Ved slike arrangement skal det i alle program, invitasjoner og lignende fremgå tydelig at leverandører er medarrangører og at arrangementet er godkjent av helseforetaket.

Det er viktig når man inviterer leverandører at man vurderer likebehandling slik at alle leverandører av samme produkter/tjenester får samme mulighet til å presentere seg.

Dette betyr likevel ikke at man må invitere leverandører på samme tid, men at man over en gitt periode inviterer aktuelle leverandører.

Pkt. 3.7 Kompetanseheving:

Samarbeid om kompetanseheving skal være motivert ut fra behov for kunnskap og kompetanse, og skal bidra til verdiskapning.

Leverandør kan etter avtale forelese eller bidra med foreleser på interne faglige møter i helseforetakets regi. Leverandør kan også tilby sin kompetanse gjennom helseforetakets leverandørkontakt. Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, kongresser eller lignende der leverandører er medarrangør. I slike tilfeller er det leverandørens faglige kompetanse som skal legges til grunn for samarbeidet. Det skal i alle programmer, invitasjoner og lignende fremgå tydelig at leverandører er medarrangør. Det skal fremgå at arrangementet er godkjent av helseforetaket. I slike tilfeller er både helseforetakene og medlemsbedriftene ansvarlig for felles faglig innhold.

Der hvor partene har delt møtet mellom seg, i separate deler, vil helseforetakene og medlemsbedriftene kun være ansvarlig for innholdet i egen del. Helseforetak og leverandør kan inngå avtale om leie av utstilling i forbindelse med faglige møter o.l. arrangert av helseforetaket. Leverandør er kun ansvarlig for innhold på egen utstilling.

18. Et helseforetak og en leverandør ønsker i felleskap å arrangere en faglig samling.

Samme svar som over.

19. Ansatte i et foretak mottar invitasjon til en konferanse hvor det er oppført at en utstyrsleverandør er sponsor. For å delta må det betales en konferanseavgift.

At en leverandør er sponsor for en konferanse er ikke i seg selv til hinder for at ansatte i helseforetakene kan delta på konferansen. Alminnelige vurderinger for deltagelse må legges til grunn, herunder vurdering av faglig innhold og ressursbruk.

Pkt. 3.6 Kurs, konferanser faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider.

20. Utstyrsleverandør ønsker i et seminar for ansatte ved helseforetaket å presentere en ny prosedyre for et produkt som er på avtale.

Avtale om service og/eller opplæring kan inngå i anskaffelsen eller gjennom egne avtaler mellom leverandør og helseforetak.

Dersom leverandøren skal dekke kurs- og reisevirksomhet skal dette fremkomme av avtale inngått i forbindelse med gjennomføring av en anskaffelse eller etablering av en innkjøpsavtale.

Pkt.. 3.2 Krav om forhåndsgodkjente avtaler med helseforetak:

Møter mellom firmarepresentanter og helseforetakets medarbeidere skal alltid være avtalt på forhånd og i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. Uanmeldte besøk skal ikke finne sted.

21. En leverandør vil arrangere et faglig arrangement i lokalene til et helseforetak.

Dette er ikke regulert i avtalen, men hvis helseforetaket har en policy på at de leier ut lokaler til eksterne parter, så er det viktig å passe på at det blir gjort skriftlige avtaler, at det er full åpenhet om hvem som er arrangør av arrangementet og at helseforetaket kun er utleier.

Ikke regulert i avtalen.

22. En rullestol-leverandør ønsker å demonstrere stoler for ansatte på en avdeling og i den forbindelse ønsker leverandøren å legge demonstrasjonen ut og lage litt stemning med grilling og brus.

Leverandør må gjerne inviteres for å presentere produkter. Når man inviterer leverandører er det viktig at man vurderer likebehandling slik at alle leverandører av samme produkter/tjenester får lik mulighet til å presentere seg. Dette betyr likevel ikke at man må invitere leverandører på samme tid, men at man over en gitt periode inviterer aktuelle leverandører.

I dette tilfellet må man vurdere om det foreligger saklige grunner til å holde arrangementet utendørs for at demonstrasjon av rullestoler skal være gjennomførbart og om grilling og brus bør kuttes eller betales av helseforetaket

Pkt. 3.7 Kompetanseheving:

Samarbeid om kompetanseheving skal være motivert ut fra behov for kunnskap og kompetanse, og skal bidra til verdiskapning.  Leverandør kan etter avtale forelese eller bidra med foreleser på interne faglige møter i helseforetakets regi. Leverandør kan også tilby sin kompetanse gjennom helseforetakets leverandørkontakt. Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, kongresser eller lignende der leverandører er medarrangør. I slike tilfeller er det leverandørens faglige kompetanse som skal legges til grunn for samarbeidet.

23. En leverandør arrangerer et faglig seminar i lokalene til et helseforetak med foretakets egne ansatte som møteledere. I invitasjonen ser det ut som arrangementet er i regi av foretaket eller i beste fall et samarbeid, men i kontrakten står presisert at leverandør er arrangør og leier lokaler og foredragsholdere av foretaket.

Det må være tydelig i invitasjonen at leverandøren er enearrangør. Avtalen åpner for at helseforetak og leverandør kan samarbeide om arrangementer, men da må det være åpenhet rundt dette, likeverdighet og tydelige avtaler.

Utleie av lokaler er ikke direkte regulert i avtalen, men det kan vises til pkt. 1.2 Felleserklæring-Mål med avtalen:

Alt samarbeid mellom helseforetakene og medlemsbedriftene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke helseforetakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet og mulighet for kontroll i forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens

24. Leverandør inviterer til fagseminar i sine egne lokaler for å presentere nye produkter som helseforetaket ikke har på avtale. Helseforetaket har lignende produkter i en rammeavtale med annen leverandør. Leger fra helseforetak er med som foredragsholdere.

Helsepersonell i helseforetak må gjerne dra på seminarer arrangert av leverandør hvis dette vurderes som faglig og ressursmessig riktig av foretaket.

Alle ansatte i helseforetaket skal være lojale til innkjøpsavtaler og skal kun gjøre avrop på de rammeavtaler som er inngått, men de må gjerne gjøre seg kjent med nye produkter på markedet for å kunne ha kunnskap til hva som finnes og gjøre bruk av denne kunnskapen ved neste anbud innen samme område.

Ansatte i helseforetak kan være foredragsholdere på leverandørkurs, hvis oppdraget er godkjent av foretaket. Eventuelt honorar skal godkjennes og habilitet ved senere anskaffelser må vurderes.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – Mål med avtalen:

Alt samarbeid mellom helseforetakene og medlemsbedriftene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke helseforetakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet og mulighet for kontroll i forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Pkt. 3.3 Honorering og gaver:

Honorering av medarbeidere for oppdrag som medlem av advisory boards, foredrag og lignende skal godkjennes av helseforetaket før oppdraget utføres, og være i tråd med gjeldende biervervsreglement. Ansvar for forhåndsavklaring av dette tilligger medarbeider ved helseforetaket.

25. En ansatt hos en leverandør (utstyr/tjenester eller legemidler) ber om å få hospitere på en poliklinikk for å få erfaring med sykehuslivet.

Dette er ikke regulert i avtalene og foretaket må avgjøre. Det kan være utfordrende hvis dette er en ansatt hos leverandør som senere skal ha tett kontakt med helseforetaket gjennom anskaffelser. Da kan det skapes uheldige bindinger.

Det er viktig å ta med likebehandling av leverandører og habilitet i kommende anskaffelser i vurderingen.

Videre plikter foretaket å påse at hospiteringen skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder regler som skal sikre forsvarlig behandling og ivaretar hensynet til pasientenes integritet og personvern.

Ikke regulert i avtalen.

26. En leverandør møter en ansatt fra et helseforetak på et utested i forbindelse med en konferanse og spanderer et glass vin i baren.

Dette er ikke akseptabelt. Det bidra til å skape inntrykk av at det foreligger uheldige bindinger mellom ansatte og leverandøren.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – Mål med avtalen:

Samhandling mellom medarbeidere i helseforetak og ansatte i medlemsbedriftene skal skje på en faglig, effektiv og etisk korrekt måte.

Alt samarbeid mellom helseforetakene og medlemsbedriftene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke helseforetakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil.

27. På en stor fagkonferanse inviterer en leverandør helsepersonell til et faglig møte hvor man har mulighet både til faglig innputt og til å mingle med kollegaer. Det er kjøpt inn pizzaer man kan forsyne seg av.

Det er et faglig innhold, det gir merverdi til helsepersonellet (møteplass) og serveringen er nøktern.

Vurdering av faglig innhold og ressursbruk avgjør om man bør delta.

Pkt. 3.6 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider. 

Utgifter til reise og opphold i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak.

Nøktern bespisning i forbindelse med faglige arrangement tillates.

28. På en stor fagkonferanse inviterer en leverandør helsepersonell til et faglig møte hvor man har mulighet både til faglig innputt og til å mingle med kollegaer. Det serveres middag for alle deltagerne som leverandør betaler.

Vurdering av faglig innhold og ressursbruk avgjør om man bør delta. Husk at arrangement og eventuelt måltid skal ha nøktern standard og være i tråd med relevant regelverk.

Pkt. 3.6 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende:

Medarbeidere i helseforetaket kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for avklaring tilligger den enkelte medarbeider. 

Utgifter til reise og opphold i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak.

Nøktern bespisning i forbindelse med faglige arrangement tillates.

29. En leverandør foreslår for en klinikkleder å innlede et samarbeid for å finne nye behandlingsprosedyrer.

Samarbeid som fører til bedre eller mer effektive behandlings- og pasientforløp, er ønskelig. Helseforetaket skal imidlertid gjøre en helhetlig vurdering og prioritering av forslaget.

Pkt. 1.2 Felleserklæring – Mål med avtalen:

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helseforetaket og legemiddelindustri er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, og for utvikling av nye og forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne avtalen å legge til rette for samarbeid om forskning for å bidra til bedre pasientbehandling.

30. Helseforetaket avslår å gjøre avtale om opplæring med leverandør i bruk av utstyr de har anskaffet.

Det er viktig med et godt samarbeid mellom helseforetak og leverandør. Helseforetaket er ansvarlig for behandlingsresultat og leverandøren er ansvarlig for at utstyret fungerer som det skal i hele produktets levetid, og at det er gitt opplæring i riktig bruk.

Avslag om å motta opplæring kan ha betydning for pasientsikkerheten og at ansvarsforholdet mellom helseforetak og leverandør endres.

Dersom det er beskrevet i anskaffelsen, eller eller gjennom egne avtaler, at leverandør dekker utgifter til reise og opphold ved kurs og opplæring, så er dette en del av leveransen og oppfyller kravet om at helseforetaket dekker utgifter til reise og opphold.

Opplæring i riktig bruk skal fokusere på utstyret som er anskaffet og ikke promotere alternativt utstyr eller tilleggsutstyr.

31. Et helseforetak skal arrangere konferanse og vil invitere sponsorer til å kjøpe reklameplass for firma og produkter under selve konferansen (utstilling og programhefte). Deltagere vil være klinisk personell og forskere. Kan de gjøre dette, og hva må de eventuelt tenke på i forkant?

  1. Dette er mulig, men det er viktig å gjøre avklaringer på riktig nivå i helseforetaket. Dette skal være i samsvar med foretakets fullmaktsregime.
  2. Det skal være transparente avtaler som kan vises frem ved innsyn.
  3. Sponsorpakken må være innenfor en akseptabel pris. Dette for å unngå spekulasjon om smøring.
  4. Over tid må man sikre at man ikke låser seg til at det er bare noen leverandører som kan sponse jf. likebehandlingsprinsippet.

§1.2 Alt samarbeid mellom helseforetakene og medlemsbedriftene skal være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke helseforetakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet og mulighet for kontroll i forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.  

§3.7 Helseforetak og leverandør kan inngå avtale om leie av utstilling i forbindelse med faglige møter o.l. arrangert av helseforetaket. Leverandør er kun ansvarlig for innhold på egen utstilling. 

Sist oppdatert 11.04.2024