logo Sykehusinnkjøp

Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdepartementet bistår i det viktige arbeidet.

Publisert 29.03.2020
Sist oppdatert 12.01.2023


Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF på et lager.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF

Forsendelsen som kom med fly til Oslo fredag, inneholder store mengder med munnbind, smittevernfrakker og visir, samt åndedrettsvern.  Dette er det andre flyet som har kommet til Norge den siste uken.

Utstyret skal nå fordeles ut til landets helseforetak og kommuner så raskt som mulig, etter prosedyrer fastsatt av Helsedirektoratet hvor blant annet vurderinger av behov inngår.

– Dette vil bedre situasjonen ute i helsetjenesten. Men det er ikke snakk om å lette på trykket før vi har alt det smittevernutstyret vi trenger for pandemien på norsk jord, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

I tillegg til det utstyret som er flydd inn til Norge fredag, er det inngått en rekke kontrakter med forskjellige utenlandske leverandører. Sykehusinnkjøp har så langt inngått rundt 70 avtaler til et tresifret millionbeløp.

– Helsetjenesten er helt avhengig av den kompetansen Sykehusinnkjøp besitter i den situasjonen vi nå er i. De gjør en fantastisk jobb, sier Lofthus.

Arbeidet med å få fraktet dette utstyret til Norge har høyeste prioritet og skjer i et godt samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF, Utenriksdepartementet, Avinor og to spedisjonsfirma.

– Vi er glade for at vi nå har fått satt opp et system som sørger for at vi får varer inn til Norge, sier Lofthus.

Fremde​​les utfordrende

Det har over lang tid vært begrenset tilgang på nødvendig smittevernutstyr til Norge. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i flytrafikken.

Det er så langt ingen som har gått tomme for utstyr, samtidig som det er rasjonering.

Det er viktig at utstyret brukes med omhu. Folkehelseinstituttet har gitt råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Fordelingsnø​​kkel

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet har laget en rutine og fordelingsnøkkel mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner. 

Helseforetakene får sine forsyninger gjennom en intern fordeling i regi av de regionale helseforetakene.

Ansvaret for å fordele utstyr ut til kommunene ligger hos Fylkesmennene.

Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for å kjøre ut utstyr til angitt lokalisasjon og dette gjelder både til helseforetak og kommuner. 

Les mer om nytt system for distribusjon av verneutstyr på Helseforetakets sider

Nasjon​​al produksjon

I tillegg til de kontraktene som er inngått internasjonalt, arbeides det med flere nasjonale løsninger for produksjon av utstyr.

En rekke bedrifter har meldt seg. Til nå har Sykehusinnkjøp inngått kontrakt med to norske leverandører, ASAP Norway i Skien om produksjon av smittevernfrakker og Wilhelmsen Chemicals om produksjon av desinfeksjonsvæske.

– Det er utrolig mange som har henvendt seg med ønske om å bidra. Det setter vi stor pris på. Noen av disse har resultert i avtaler om produksjon av smittevernutstyr på norsk jord og flere avtaler er på gang, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF