logo Sykehusinnkjøp

Ny strategi styrker nordisk samarbeid om legemidler

Verden er i endring, og Nordisk legemiddelforum følger etter. Medlemmer fra forumets fem land lanserer nå en ny strategi for å styrke målsetninger og samarbeid på legemiddelområdet.

Publisert 20.04.2023
Nordisk legemiddelforum signerer ny strategi
Foran: Ólöf Þórhallsdóttir og Mikael Svensson, bak fra venstre: Steen Werner Hansen, Rannveig Alma Einarsdóttir, Flemming Sonne, Einar Andreassen, Kerstin Carlsson, Tommy Juhl Nielsen

Mye har forandret seg siden innkjøpsorganisasjoner fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark stiftet Nordisk legemiddelforum i 2015. Pandemien viste oss at legemiddelmarkedet er globalt og sårbart, og usikre forsyningslinjer og problemer med råvaretilgang er nå kjente utfordringer for de nordiske landene. EU lanserte i 2020 en ny farmasøytisk strategi, og denne vil sannsynligvis lede til en revisjon av europeisk farmasøytisk lovgivning våren 2023. EU har også etablert HERA for å bidra til å sikre tilgang til medisiner ved pandemi. I tillegg fortsetter kostnaden på medisiner i nordiske helsebudsjetter å øke grunnet endret demografi og nye, kostbare legemidler.

Det er derfor flere gode grunner for at Nordisk legemiddelforum nå lanserer en felles strategi for å peke ut en ny retning for samarbeid de neste årene.

– Vi har brukt de siste syv årene på å dele kunnskap, identifisere muligheter, og arbeide sammen for å finne felles løsninger på utfordringene vi alle står overfor. Vi har fått til mye, men hvis vi skal fortsette å holde tritt med kommende endringer og utvikling i markedet, må vi knyttes enda tettere sammen, sier Flemming Sonne, styreleder i Nordisk legemiddelforum og administrerende direktør i Amgros i Danmark.

Den nye felles strategien fokuserer på tre områder:

 1. Innovativt samarbeid om anskaffelser
 2. Leveringssikkerhet
 3. En sterk nordisk stemme i markedet
Gruppebilde ved lansering av ny strategi fra Nordisk legemiddelforum
Fra venstre: Einar Andreassen, Mikael Svensson, Ólöf Þórhallsdóttir, Flemming Sonne, Kerstin Carlsson, Steen Werner Hansen, Rannveig Alma Einarsdóttir, Tommy Juhl Nielsen

Felles retningslinjer for nordiske forhandlinger

Ved å fokusere på innovativt samarbeid om anskaffelser håper organisasjonene i Nordisk legemiddelforum å sikre at pasienter fortsetter å ha tilgang til både nye og allerede eksisterende legemidler. Vi vil også konsentrere oss om å gjøre anskaffelsene enda mer miljøvennlige. Derfor har Nordisk legemiddelforum innenfor området innovativt samarbeid om anskaffelser bestemt seg for å legge vekt på tre områder:

 1. Nye og lovende legemidler
 2. Felles nordiske anskaffelser
 3. Horizon scanning

– Som nasjonale anskaffere av legemidler til sykehus opplever vi alle økende press på budsjettene våre på grunn av stigende priser for nye, ofte lovende legemidler. Vi har allerede erfaring med felles nordiske prisforhandlinger for slike medisiner, og i det lange løp kan dette hjelpe oss å sikre pasienter bedre tilgang til behandling. Vi vil ta lærdom av erfaringene våre, og fortsette å arbeide med å utvikle retningslinjer for felles forhandlinger, sier Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør for divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF i Norge.

Avanserte behandlingsmetoder er også et fokusområde i Nordisk legemiddelforums nye legemiddelstrategi. Medlemmer fra alle landene har sett at det kan ta lang tid å få på plass avtaler på dette området, og vi regner også med at avanserte behandlingsmetoder vil utgjøre en økende andel av ny medisinsk behandling i fremtiden. Derfor vil landene, innledningsvis Sverige, Norge og Danmark, arbeide sammen og dele kunnskap om standardvilkår for avanserte behandlingsmetoder.

Vil bidra til den grønne agendaen

De nordiske landene har allerede gode erfaringer med felles anskaffelser på tvers av grensene. Landene har utarbeidet en felles anskaffelsesprosedyre som inkluderer miljøkriterier, som resulterte i at samarbeidet fikk den europeiske prisen «Innovation & Procurement Excellence» i 2022.

Den nye, felles strategien viser at landene har klare ambisjoner om å bidra til det grønne skiftet, og om å bli sett på som bidragsytere for bærekraftige og innovative løsninger for anskaffelse av legemidler til offentlige helsevesen.

– Organisasjonene i Nordisk legemiddelforum har en viktig oppgave i å sikre tilgang på legemidler for de offentlige sykehusene sine. Dette er også en av grunnene til at vi har gjennomført felles anskaffelser. Derimot er tiden da tilgang kun handlet om pris, kvalitet og frakt av legemidler til sykehus nå over. Nå må vi også tenke på bærekraft og miljø. Derfor har vi bestemt oss for å være en bidragsyter til den grønne agendaen, sier Rannveig Alma Einarsdóttir, klinisk farmasøyt og prosjektleder i Medisinkomiteen i Landspítala på Island.

Utnytter unik kunnskap fra Horizon scanning

Horizon scanning er allerede et viktig område for samarbeid i Nordisk legemiddelforum. Dette har hjulpet oss å planlegge prosesser, forberede prisforhandling med leverandører, og organisere anbud i god tid. Vi har derimot også utvekslet erfaringer på dette området med land utenfor det nordiske fellesskapet. Amgros og den svenske regionale samarbeidsmodellen for legemidler, med region Stockholm i spissen, har derfor spilt en nøkkelrolle i å etablere et samarbeid mellom åtte europeiske land, kalt The International Horizon Scanning Initiative.

Det er derfor naturlig at samarbeid om horizon scanning er en del av den nye felles legemiddelstrategien.

– Horizon scanning er helt kritisk for å sikre at vi har full kunnskap om hvilke legemidler som er på vei til de nordiske markedene. Dette hjelper oss å forberede fremtidige forhandlinger, ha oversikt over når konkurrenter kommer på markedet, og å organisere anskaffelsesprosedyrer. Alle organisasjonene våre bør utnytte den omfattende kunnskapen og den unike posisjonen nordiske land har innenfor horizon scanning, sier Marianne Aufrecht-Gustafsson, senior juridisk rådgiver for administrasjon av helse og medisinsk behandling i Stockholmsregionen i Sverige.

Deler kunnskap om restordre

Leveringssikkerhet et også et fokusområde i Nordisk legemiddelforums nye legemiddelstrategi.

– Nordisk legemiddelforum har vært svært dyktig til å dele erfaringer om hvordan vi kan håndtere gjentakende problemer med restordre. Vi må helt klart fortsette med dette, men vi tror også at det er mye vi kan lære ved å dele kunnskap og samarbeide om mer strategiske initiativer for å styrke leveringssikkerhet for legemidler, sier Kerstin Carlsson, direktør ved HUS Pharmacy, HUS Group, den felles myndigheten for Helsinki og Uusimaa i Finland.

En viktig del av å styrke leveringssikkerhet er produksjon av medisiner til individuelle pasienter ved sykehusapotek. På grunn av dette har landene også ambisjoner om å dele kunnskap om utvikling og produksjon av slike reseptbelagte legemidler.

I starten vil Nordisk legemiddelforum etablere en oversikt over alle områdene hvor landene i dag produsere slike medisiner. På lengre sikt håper landene at det vil være mulig å lagerføre dem.

Ønsker en sterk nordisk stemme

Nordisk legemiddelforum har flere ganger uttalt seg om initiativ og resultater forumets samarbeid har skapt. Dette har resultert i at vi allerede har fått anerkjennelse for vårt arbeid for å gi den offentlige sektoren tilgang på legemidler. Vi må likevel være enda mer synlige.

– Vi lever i en verden hvor ting utvikler seg raskt. Globale leverandører og regionale og internasjonale samarbeidsforum har en viktig stemme. Nordisk legemiddelforum må også ha en sterk stemme, slik at interessene våre høres. Vi må også styrke dialogen med våre interessenter slik at vi kan fortsette å lære av hverandre, sier Flemming Sonne, styreleder i Nordisk legemiddelforum og administrerende direktør i Amgros.

Du kan lese den komplette legemiddelstrategien her.

 

 

Bakgrunnsinformasjon

De følgende organisasjonene står bak strategien:

 • Amgros I/S – Danmark
 • Sykehusinnkjøp HF – Norge
 • Statens legemiddelverk – Norge
 • Regional samarbeidsmodell for legemidler med blant annet region Stockholm og Sveriges Kommuner och Regioner – Sverige
 • Det islandske legemiddelverket – Island
 • Medisinkomiteen i Landspítala – Island
 • HUS Pharmacy, HUS Group, felles myndighet for Helsinki og Uusima – Finland

Innovation & Procurement Excellence Award deles ut av organisasjonen European Health Public Procurement Alliance (EHPPA). Les mer om tildelingen av den til Island, Norge og Danmark her.

European Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA) er en organisasjon med formal om å forhindre, oppdage og raskt reagere på helsekriser. HERA ble opprettet i etterkant av COVID-19-pandemien, og skal forutse trusler og potensielle helsekriser gjennom kunnskapssamling, og ved å bygge nødvendig kapasitet for å respondere på dem. Når et nødstilfelle oppstår, vil HERA sikre utvikling, produksjon og distribusjon av medisiner, vaksiner og andre hjelpemiddel, som hansker og masker, som det ofte var mangel på under den første fasen av COVID-19-pandemien. Les mer om HERA her.

Horizon scanning betyr at man lager lister over legemidler, indikasjonsutvidelser og farmasøytiske behandlinger som forventes å bli markedsført i de nordiske landene innen de neste 2-3 årene.

The International Horizon Scanning Initiative (IHSI) ble etablert i 2019 for å utvikle og vedlikeholde en database med informasjon om nye medisiner og medisinsk utstyr som sannsynligvis vil komme til det europeiske markedet. IHSI sikrer også utvikling av rapporter basert på informasjon fra databasen. Dette er rapporter som ventes å ha sterk påvirkning på budsjetter eller dagens behandlingsregimer.

Sykehusapoteker produserer reseptbelagte medikamenter for individuelle pasienter.