logo Sykehusinnkjøp

Ny redegjørelse for aktsomhetsvurderinger baner vei for helseforetakene

Sykehusinnkjøp har fått godkjent årets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger av Etisk handel Norge. Den vil bli sentral når helseforetakene selv skal utarbeide sine egne redegjørelser.

Publisert 11.04.2024
En person i en fabrikk
Konstituert avdelingsleder samfunnsansvar Pia Uhre Trulsen

Sykehusinnkjøp HF er medlem av Etisk handel Norge og også omfattet av åpenhetsloven. Vi er dermed forpliktet til å hvert år rapportere om virksomhetens arbeid med etisk handel. Det gjør vi med aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger en metode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter håndteres i virksomheten. Det innebærer å vurdere virksomhetens påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter både internt og i leverandørkjeden.

Sykehusinnkjøps redegjørelse for 2023 er nå blitt godkjent av Etisk handel Norge.

Til hjelp for helseforetakene

Sykehusinnkjøp inngår og forvalter avtaler på varer og tjenester til spesialisthelsetjenesten. Aktsomhetsvurderingene våre fokuserer derfor i stor grad på hvordan leverandørene på disse avtalene påvirker omverden.

Siden det er helseforetakene som fortrinnsvis gjør avrop på avtalene, er Sykehusinnkjøp sin redegjørelse en viktig ressurs for helseforetakene i deres eget arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Inkluderer handlingsplan

Sykehusinnkjøp utarbeidet sin første redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i 2023.

For fjorårets redegjørelse ble Sykehusinnkjøp utfordret på å utarbeide en handlingsplan med prioriterte områder. Årets redegjørelse inkluderer derfor en godt forankret handlingsplan med konkrete mål for 2024.

– Handlingsplanen trekker frem områdene hvor tiltak kan ha størst positiv effekt på mennesker, samfunn og miljø. Det er de områdene vi skal konsentrere oss om, sier avdelingsleder samfunnsansvar, Pia Uhre Trulsen.

Utfordres til å strekke oss

Jonas Ådnøy Holmqvist, medlemsrådgiver hos Etisk handel Norge har lest, vurdert og kommentert redegjørelsen.

– Rapporten som helhet viser godt Sykehusinnkjøps arbeid med kartlegging og oppfølging av risiko i leverandørkjedene. Det er tydelig at virksomheten har et modent arbeid innen etisk handel, sier han.

Han peker derimot på at Sykehusinnkjøp fortsatt har rom for forbedring. Blant annet inkluderer det å bedre beskrive risikohåndtering, prioriteringer, overvåkning og oppfølging av tiltak.

– Medlemsrapporteringen til Etisk handel Norge utfordrer oss til å strekke oss lengre hvert år, sier Pia Uhre Trulsen.

– For vår del har det fungert veldig godt. Kontinuerlig forbedring over lengre tid har gjort at vi opplever å nå ha nådd et nivå som gjør at mange offentlige aktører ser til oss. De spør oss om råd og forventer at vi viser vei innenfor etisk handel. Det er en rolle vi er stolte av og glade for å ta, sier hun.

 

Les den komplette redegjørelsen samt tilhørende handlingsplan her:

 

Om aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven trådte i kraft juli 2022. Den pålegger virksomheter å vurdere menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til deres forretningsvirksomhet, produkter og tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Etisk handel Norge krever også at medlemmer utarbeider redegjørelser for aktsomhetsvurderinger, og reviderer dem hvert år. Redegjørelsen som leveres til Etisk handel Norge tilfredsstiller kravet til vurderinger som Åpenhetsloven stiller.

Redegjørelsene for aktsomhetsvurdering er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Rapporten oppsummerer Sykehusinnkjøps arbeid med bærekraft med fokus på virksomhetens leverandørkjeder. Den tar for seg

  • forankring av bærekraft i virksomheten
  • vurderinger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
  • tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
  • hvordan tiltakene overvåkes og følges opp
  • kommunikasjon av resultater av arbeidet
  • gjenoppretting der hvor skade på mennesker, samfunn eller miljø er gjort