logo Sykehusinnkjøp

Slik er Sykehusinnkjøps rolle i ny avtale om offentlig anskaffelse av vaksiner

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har inngått en samarbeidsavtale med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp om offentlige anskaffelser av vaksiner.

Publisert 22.03.2024
En mann som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin
Sykehusinnkjøps Nicolai Maric Bjørnæs har hatt en sentral rolle i utformingen av den nye vaksineavtalen. Bjørnæs er avdelingsleder for anskaffelser hos divisjon legemidler. Foto: Ole-Tommy Pedersen

Som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen, har oppgaver hos FHI knyttet til vaksiner, blitt overført til DMP fra nyttår 2024.

En av disse er offentlige anskaffelser av vaksiner finansiert av det offentlige utenom folketrygden, samt ivaretakelse av forsyningssikkerheten for de aktuelle produktene.

 • Se lenker til avtalen i bunnen av artikkelen 

Samarbeidsavtale for anskaffelser

En offentlig finansiert vaksine blir anskaffet etter politiske vedtak. DMP har da et overordnet systemansvar for innkjøp, i et tett samarbeid med Sykehusinnkjøp, FHI og Helsedirektoratet. Dette samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale.

Avtalen regulerer partenes roller og oppgaver i forbindelse med bestilling og gjennomføring av anskaffelsesprosesser, samt forvaltning av avtaleporteføljen. Som ledd i avtalen er det også besluttet at DMP vil ha det overordnede ansvaret for felleseuropeiske anskaffelser av vaksiner. 

– Vi har hatt et godt samarbeid så langt og gleder oss til å jobbe videre med dyktige og effektive kollegaer i de andre etatene, sier Hallstein Husbyn, enhetsleder for pris og markedsanalyse i DMP.

Hovedmomenter i avtalen 

Sykehusinnkjøp 

 • Sykehusinnkjøp skal planlegge, tilrettelegge, innkalle og lede møter i spesialistgruppe.
 • Sykehusinnkjøp skal planlegge konkurransegjennomføring og sette opp tidslinje for når anbudskonkurransen skal gjennomføres.
 • Sykehusinnkjøp skal utarbeide konkurransedokumenter, utlysning og gjennomføring av konkurransen og tildeling til aktør(er) 

Direktoratet for medisinske produkter 

 • DMP har ansvar for at behov for anskaffelser/nye anskaffelser meldes Sykehusinnkjøp og at liste over anskaffelsesporteføljen (bilag 1) er oppdatert.
 • DMP er ansvarlig for å sørge for finansiering av tjenester som Sykehusinnkjøp yter etter avtalen.
 • DMP skal utføre arbeid i tråd med samhandlingsbeskrivelse (bilag 2) og ellers yte nødvendig medvirkning for oppfyllelse av avtalen.
 • DMP er ansvarlig for oppnevning av spesialistgruppe og godkjenning av mandat for gruppene.
 • DMP er ansvarlig for å godkjenne resultatene av anbudskonkurransen.
 • DMP skal halvårlig eller ved behov informere Helsedirektoratet om planlagte offentlige anskaffelser under porteføljen (bilag 1). 

Folkehelseinstituttet 

 • Folkehelseinstituttet skal på forespørsel fra DMP gi tilrådning om sammensetning av medlemmer for spesialistgruppene.
 • Folkehelseinstituttet skal stille medisinsk og farmasøytisk kompetanse innenfor smittevern og vaksiner til rådighet.
 • Folkehelseinstituttet har ansvaret for avrop, varemottak, lagerhold, distribusjon og salg av vaksiner, herunder økonomisk oppgjør mot leverandører etter avrop på rammeavtaler for vaksiner. 
 • Folkehelseinstituttet har ansvar for å levere salgs- og forbruksstatistikk. 

Helsedirektoratet 

 • Helsedirektoratet er kontraktspart og signerer kontrakter som skal inngås på bakgrunn av gjennomførte anskaffelsesprosesser.
 • Helsedirektoratet er økonomisk ansvarlig for erstatningsansvar mot tredjeparter. Eksempler på ansvar kan være feil som oppstår i forbindelse med anbudsprosessen eller under kontraktsperioden. 
 • Grossistansvar omhandles i samhandlingsbeskrivelse (bilag 2).