logo Sykehusinnkjøp

Samarbeid om første nasjonale kategoriplan for MFV

Totalt 13 leverandørar og bransjeorganisasjonen Melanor deltok da Sjukehusinnkjøp gjennomførte marknadsdialog i samband med utvikling av den første nasjonale kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV).

Publisert 02.11.2022
Sist oppdatert 24.01.2023
Sjukehusinnkjøp starta i mars opp kategoriprogrammet, eit program som har til formål å utvikla kategoriplanar for dei ulike innkjøpskategoriane i spesialisthelsetenesta. Eit pilotprosjekt for å utvikla kategoriplanen for MFV har gått føre seg sidan april.

I samband med dette inviterte Sjukehusinnkjøp til marknadsdialog for å informera om arbeidet vi gjer og samtidig gi marknaden høve til å k​omma med innspela sine til prosessen med utviklinga av kategoriplanen. Dialogen fann stad i Oslo 19. oktober.

Gull verd

Portrett av prosjektleiar Øystein Roll i Sjukehusinnkjøp.

Prosjektleiar Øystein Roll.

– Denne dagen var særs nyttig og interessant for vår del. Ved å løfta diskusjonen ut frå eit enkeltståande innkjøp og diskutera meir heilskapleg på tvers av regionar, har vi fått innspel som blir gull verd i det vidare arbeidet med kategoriplanen, seier Øystein Roll, prosjektleiar for kategoriplanprosjektet for MFV i Sjukehusinnkjøp.

Marknadsdialogen var sentrert rundt tre ulike tema og leverandørane var delt inn i grupper som gjekk frå bord til bord for 45 minutts diskusjon om kvart tema.

Desse temaa var:

  • Dei gode innkjøpa i åra som kjem
  • Den nye normalen – korleis sikre forsyning av kritiske varer til spesialisthelsetenesta?
  • Korleis kan me samarbeida om å nå miljø og klimamåla?

Diskusjonen vart fasilitert av Øystein Roll, Maren Charlotte Rydning Bø og Hanne Nordvik frå kjerneteamet for prosjektet og dessutan Maiken Pollestad Sele og Pia Uhre Trulsen frå avdeling for samfunnsansvar i Sjukehusinnkjøp.

Spennande og krevjande

Sjukehusinnkjøp opplevde å møta engasjerte representantar frå marknaden som la fram inntrykket deira av korleis det opplevast å vera tilbydar og leverandør til spesialisthelsetenesta. Gjennom diskusjonen hadde dei høve til å beskriva utfordringsbiletet frå perspektiva deira, peika på tilfelle der dei meiner spesialisthelsetenesta opptrer suboptimalt og dessutan gi innspel til forbetringar.

– Ein spennande og krevjande dag teke i betraktning temaa som skulle dekkjast og avsett tid til kvar diskusjon. God møteleiing sørgde likevel for at deltakarane kjende seg både høyrt og forstått. Det blir spennande å sjå om spesialisthelsetenesta/helseføretaka i utviklinga av kategoriplanar greier å absorbera og omsetja innspelet leverandørane har, til konstruktive og berekraftige element i framtidige innkjøp. I så fall er dette eit viktig steg i retning av eit konstruktivt samarbeid for å nå felles mål, seier Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør marknad og prosjekt i Melanor.

Fakta om kategoriprogrammet:

  • Sjukehusinnkjøp har fått i oppdrag av sine eigarar (dei regionale helseføretaka) å leie arbeidet med å etablere kategoriplanar for alle innkjøpskategoriane som Sjukehusinnkjøp har ansvar for.
  • Arbeidet er organisert i et program kor det blir køyrt et kategoriplanprosjekt for kvar innkjøpskategori.
  • Innkjøpskategoriane medisinske forbruksvarer og HR er pilotar og dermed dei første kategoriplanprosjekta som blir gjennomførte i programmet.
  • Planen skal være eit strategisk verktøy for spesialisthelsetenesta i arbeidet med å forbetre innkjøp og logistikk for kvar innkjøpskategori.
  • Som ein del av planprosessen gjennomførast dialog med marknaden for dei ulike innkjøpskategoriane for å innhente deira perspektiv.
En rekke personer sitter samlet rundt bord i en sal.

13 leverandørar samt bransjeorganisasjonen Melanor deltok på marknadsdialogen.