logo Sykehusinnkjøp

Dette er kategoriprogrammet

Sykehusinnkjøp er nå i gang med å lage kategoriplaner innen flere kategorier. Her kan du lese mer om hva dette arbeidet betyr.

Publisert 10.02.2023

Sykehusinnkjøp etablerte et kategoriprogram i 2022 med hovedformål om å etablere kategoriplaner for hele spesialisthelsetjenesten. 

Årlig kjøper spesialisthelsetjenesten inn varer og tjenester for mer enn 50 milliarder NOK. For å kunne håndtere dette forbruket på en effektiv måte, deles det inn i innkjøpskategorier med varer og tjenester som har lignende karakteristikker og egenskaper. Kategoriene er også delt inn i medisinske og ikke-medisinske grupper.​

De regionale helseforetakene har gitt Sykehusinnkjøp ansvaret for å lede arbeidet med å utarbeide nasjonale kategoriplaner. Disse skal gjelde for alle helseregionene, og det etableres en kategoriplan per innkjøpskategori. Som en del av kategoriprogrammet skal også legemiddelstrategien, som ble vedtatt i 2018, revideres.

​Helhetlig forståelse

– Hensikten med kategoriplaner er å få en mer helhetlig forståelse og perspektiv ved egenskaper og særtrekk ved den enkelte kategori, både rundt brukerbehov, volumer (spend), kompleksitet, marked, produkt og tjenester, sier fungerende kategoriprogramleder Håvard Ness.

Håvard Ness, fungerende programleder i kategoriprogrammet. Portettfoto.

Fungerende kategoriprogramleder Håvard Ness.

Siden oppstarten av kategoriprogrammet i 2022 har det blitt jobbet med å lage planer for to pilotkategorier: medisinske forbruksvarer (MFV) og HR. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten. 

Samtidig gjøres det klart for å gå i gang med den såkalte «første bølgen», det vil si de første kategoriplanprosjektene som gjennomføres etter pilotprosjektene. De to kategoriene som er en del av første bølge, er bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter. Prosjektoppstarten for første bølge er i april i år.

Synergier å hente

– Det er ønskelig å komme raskt i gang med kirurgiske produkter. Kategorien har produkter som er viktige for pasientbehandlingen, i tillegg til at det er synergier å hente med tanke på pilotprosjektet for MFV, sier fungerende programleder Ness.

Også for kategorien bygg og eiendomsdrift kan Sykehusinnkjøp dra nytte av allerede gjennomført arbeid blant annet innenfor tidligere markedsundersøkelser.

– Å følge opp, utvikle og bygge videre på det gode arbeidet som allerede er lagt ned i kategorien, er fordelaktig, sier Ness.

Hvordan gje​nnomføres kategoriplanarbeidet?

I kategoriplanprosjektene har Sykehusinnkjøp valgt en arbeidsmetode hvor det gjøres en bred analyse av hele kategorien, samtidig som det velges ut én eller noen få innkjøpsgrupper knyttet til kategorien, som det gjøres dybdeanalyser av.

Innenfor kirurgiske produkter er det innkjøpsgruppene ortopedi og kardiologi som skal dybdeanalyses. Innenfor bygg- og eiendomsdrift skal det gjøres dybdeanalyse av innkjøpsgruppen kantine og storhusholdning.

For sistnevnte har det de siste 4–6 årene blitt etablert nasjonale anskaffelsesløp på flere større avtaleområder.

– Det er flere temaer knyttet til kantine og storhusholdning som er utfordrende i både anskaffelsesarbeidet og avtaleoppfølgingen, og som er relevant å se på i et kategoriplanprosjekt. Det gjelder blant annet mekanismer for prisjusteringer, sortimentstyring og kjøp utenfor avtale, det vil si spendkartlegging, sier Ness.

Publiseres på nett

De ferdige kategoriplanene vil bli publisert på sykehusinnkjop.no fortløpende, og blir dermed tilgjengelige for alle.

Eksempler på hva kategoriplanene skal bidra til:

  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Redusere risiko knyttet til forsyningssikkerhet
  • Økonomiske gevinster
  • Mindre suboptimalisering på tvers av helseforetakene
  • At spesialisthelsetjenesten oppfattes som mer enhetlig og forutsigbar mot markedet
  • Støtte opp under målsetninger om innovasjon og effektivisering av oppgaver
  • Et verktøy for operasjonalisering av spesialisthelsetjenesten sine målsetninger på samfunnsansvarsområdet generelt og innenfor miljøområdet spesielt.