logo Sykehusinnkjøp

Vikarbyråer må rette avvik etter revisjon

Seks leverandører av vikarer til helseforetakene har brukt underleverandører uten godkjenning fra Sykehusinnkjøp, viser resultatene etter en revisjon. To av leverandørene blir midlertidig suspendert som følge av flere avvik.

Publisert 25.05.2023
En person som bærer maske

Revisjonen er gjennomført av Deloitte på oppdrag fra Sykehusinnkjøp. Det er undersøkt hvorvidt seks leverandører som har rammeavtale om vikartjenester til helseforetakene, etterlever utvalgte kontraktsbestemmelser. Bakgrunnen for revisjonen er flere tips om mulige kontraktsbrudd knyttet til disse rammeavtalene:

De seks leverandørene som er undersøkt, er Dedicare Doctor AS, Helsebemanning AS, Legeformidling AS, Randstad Care AS, Speare AS og Transmedica A/S. Bestemmelsene som undersøkelsene er knyttet til, omhandler bruk av underleverandører, ansettelses-/oppdragsavtaler og rekruttering.

Må avvikle bruk av underleverandører

Revisjonen viser at alle de seks leverandørene har benyttet seg av underleverandører til å utføre vikartjenester, uten godkjennelse fra Sykehusinnkjøp. Det er benyttet underleverandører i form av selvstendig næringsdrivende.

24. mai, ble det avholdt møter mellom de seks leverandørene, Sykehusinnkjøp HF og leder for de regionale helseforetakenes styringsgruppe for avtalen, Hilde Christiansen. Her ble funnene i revisjonsrapporten gjennomgått.

Leverandørene ble gitt en frist på 48 timer til å komme tilbake med en oversikt over hvem som har vært selvstendig næringsdrivende på oppdrag for foretakene. De fikk også krav om å avvikle all bruk av selvstendig næringsdrivende som underleverandører i tråd med gjennomgang i møtene.

Tiltakene som iverksettes er ikke ment å ramme den enkelte vikar, men leverandørene må sørge for at selvstendig næringsdrivende ikke tilbys som vikar på nye oppdrag og at det gjennomføres prosesser med vikarer som er selvstendig næringsdrivende og som eventuelt har lengre oppdrag for å avvikle bruken.

– I strid med rammeavtalen

– Jeg er skuffet over at seks av leverandørene som har rammeavtaler, benytter seg av underleverandører uten godkjenning. Dette er i strid med rammeavtalens klare bestemmelser og et klart kontraktsbrudd. Dersom de hadde bedt om å få godkjent selvstendig næringsdrivende som underleverandører, ville vi ikke akseptert det. En vikar som er selvstendig næringsdrivende, er ikke å anse som en arbeidstaker og omfattes ikke av arbeidsmiljøloven eller har det samme vernet og rettigheter som en ansatt medarbeider har. Det er viktig at alle forholder seg til forutsetninger og krav i tråd med inngåtte rammeavtaler, sier Hilde Christiansen. Hun leder den nasjonale styringsgruppen for vikaranskaffelser og er direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Alle de seks leverandørene opplyser ifølge Deloitte om at de ikke har hatt en forståelse av at selvstendig næringsdrivende er å anse som underleverandør, slik underleverandør er beskrevet i rammeavtalen.

– Det overrasker oss, sier Christiansen, som understreker at dialogen i møtene har vært god.

– Vi har hatt svært god dialog med de seks leverandørene og er trygg på at forholdene som er tatt opp blir rettet i løpet av kort tid.  De regionale helseforetakene har også etablert rutiner for eventuell bruk av leverandører utenfor rammeavtalene. Vi har fått bekreftet at tiltakene virker etter hensikten og også er viktige og nyttige for rammeavtaleleverandørene.

Rekruttering og ansettelsesforhold

Videre viser revisjonen at to av de seks leverandørene i sine avtaler med underleverandørene har benyttet seg av konkurranseklausuler som begrenser legers/psykologers mulighet til å inngå ansettelsesforhold med helseforetak.

Dedicare benytter seg av konkurranseklausuler i avtaler med selvstendig næringsdrivende, og Speare benytter seg av konkurranseklausul i både ansettelsesavtaler med midlertidig ansatte og avtaler med selvstendig næringsdrivende. Deloitte mener klausulene ikke er i samsvar med bestemmelser i rammeavtalen og regelverk.

Det er også undersøkt hvorvidt de seks leverandørene etter 1. oktober 2022 har gjort direkte rekrutteringshenvendelser mot ansatte på helseforetakene. I oktober 2022 gikk det ut et brev fra Sykehusinnkjøp til leverandørene med rammeavtale som slo fast at denne typen rekrutteringspraksis ikke er akseptabel og i strid med rammeavtalen. Deloitte opplyser at de ikke er gjort kjent med at henvendelser til ansatte i norske helseforetak har forekommet siden. Én av leverandørene har imidlertid holdt kontakten videre med ansatte også etter at brevet ble distribuert.

– Vi har også kjennskap til oppsøkende virksomhet som en del av leverandørenes rekrutteringsaktiviteter. Dette har vi påpekt overfor leverandørene det angår, sier Christiansen.

Midlertidig suspendert

De to leverandørene som både har benyttet underleverandører og konkurranseklausuler, Dedicare og Speare, er midlertidig suspendert fra rammeavtalen.

– Disse leverandørene må fremlegge dokumentasjon på at de har avviklet bruk av underleverandører og at konkurranseklausuler som er inntatt i avtaler med underleverandører, er avviklet, sier Christiansen.

Forventer ordnede forhold

De fire regionale helseforetakene ser alvorlig på bruken av underleverandører og det som kommer frem i revisjonsrapportene.

– Vi er opptatt av- og forventer at alle vikarer som er på oppdrag i helseforetakene skal ha ordnede lønns- og arbeidsforhold i tråd med forutsetningene i rammeavtalene. Vi er svært takknemlig for at medarbeidere, ledere i helseforetak og vikarer har meldt fra, sier Christiansen og legger til:

– Dette er en sak vi har brukt noe tid på, både for å få innsikt, oversikt og ikke minst gjennomføre 3. partsrevisjoner på. Alle andre leverandører som har rammeavtale med de fire regionale helseforetakene, er orientert i dag om funnene og alvoret knyttet til bruk av underleverandører, sier Christiansen.

Fakta om vikartjenester

  • Sykehusinnkjøp HF har gjennomført anskaffelsen av vikartjenester, og har hatt prosjektlederansvar.
  • En prosjektgruppe med representanter fra alle regionale helseforetak står for faglige vurderinger i anskaffelsen.
  • Sykehusinnkjøp HF har ansvar for forvaltning av avtalen, inkludert behandling av avvik. En styringsgruppe bestående av representanter fra alle regionale helseforetak har hatt ansvar for å ta beslutninger knyttet til anskaffelsen, og andre forhold i avtaleperioden. Styringsgruppen ledes av Hilde B. Christiansen fra Helse Vest RHF.

Kontaktperson

Hilde B. Christiansen
Direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest RHF
Telefon 4741533809
Epost: hilde.brit.christiansen@helse-vest.no