logo Sykehusinnkjøp
En blyant og en blyant på et ark

Informasjon og opplæring

På denne siden finner du informasjons- og opplæringsmateriell i aktuelle saker fra Sykehusinnkjøp HF. Dette materiellet vil bli sortert etter de ulike innkjøpskategoriene Sykehusinnkjøp HF jobber med. 

​Legemi​​dler 

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (heretter Sykehusinnkjøp) gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle helseforetak i Norge. Ved slike anskaffelser er klinisk kompetanse fra helseforetakene svært sentral.

Her finner du mandat for helsepersonell i Sykehusinnkjøps spesialisthelsegrupper for anskaffelser av legemidler. Mandatet beskriver også deltakelse i arbeid for systemet Nye metoder.

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass. Sjukehusinnkjøp er saman med Legemiddelverket, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta.

Les mer på Sjukehusapoteka Vest sine nettsider

Ei spesialistgruppe, med legar frå dei regionale helseføretaka, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar.​

B180-lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

«Fokusliste kritiske legemidler» skal trygge forsyning av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Innhold av kritiske legemidler tilpasses sykehusbehov og forsyningsutfordringer, og setter krav til sortiment og lagervolum for disse hos valgt legemiddelgrossist.  Sortiment og volum kan endres over tid. Fokuslisten blir derfor et viktig logistikkhjelpemiddel for riktig lagerhold av kritiske legemidler, både for legemiddelgrossisten og sykehusapotek.

De regionale helseforetakene har egne avtaler med sine sykehusapotek om lokalt utvidet lagerhold av enkelte kritiske legemidler. Dette er lagre som kommer i tillegg til «Fokusliste»-lager hos legemiddelgrossisten.

Se hele listen​ her (excel) (XLSX)

Bakgru​nn

De regionale helseforetakene (RHF) har beredskapslagring av legemidler på nasjonalt nivå gjennom deres grossistavtale med Alliance Healthcare Norge (AHN). Grossisten skal blant annet ha et utvidet, rullerende lager på utvalgte, kritiske legemidler. Listen over de kritiske legemidlene betegnes også som «Fokuslisten». Forvaltning og håndtering av dette rullerende beredskapslageret styres av bestemmelser i grossistavtalen mellom RHF-ene og AHN, gjeldende fra 1.2.2021. Alle legemidler på «Fokuslisten» er kategorisert i enten 30, 60 eller 90 dagers lager, basert på gjennomsnittlig salg hos grossist. Grossistens ordinære salgslager kommer i tillegg.

Bruks​område

«Fokuslisten» er beregnet på følgende bruksområder:

 • grossistens innkjøps- og lagerstyringssystem (listen inneholder legemidler det forventes at grossisten aldri skal gå tom for)
 • apotekenes varebestillings- og lagerstyringssystemer

Sykehusapotekforetakene står ansvarlig for faglig innhold på Fokuslisten i samarbeid med Mangelsenteret. Listen revideres og oppdateres med bakgrunn i spesialisthelsetjenestens behov, endringer i forsyningssikkerhet og endringer i gjeldende behandlingsanbefalinger.

Vurderingene er skjønnsmessige, det gjøres en helhetlig avveiing på bakgrunn av forhold som legemidlers bruksområde, erfaringer fra tidligere tilfeller av redusert tilgang og viktigheten av å ha aktuelle legemidler tilgjengelig.

Legemiddelgrupper som er med på Fokuslisten er:

 • kritisk for å opprettholde driften av sykehus og hvor mangel vil gå ut over liv og helse
 • til polikliniske pasienter der legemiddelmangel vil resultere i innleggelse i sykehus
 • kreftlegemidler med hovedvekt på sortiment fra generika-produsenter med historikk mht forsynings-utfordringer.
 • Intravenøse tuberkulose- og HIV - legemidler. 
 • Produkter til blødere 
 • Blodplasmaprodukter 
 • Elektrolyttkonsentrater

Om et aktuelt legemiddel kan leveres av flere produsenter, vil preparat med innkjøpsavtale for spesialisthelsetjenesten alltid bli foretrukket.

Forvaltni​​ng

Forvaltning av «Fokuslisten» styres av kontraktsvilkårene i grossistavtalen med AHN for perioden 1. feb. 2021-31. januar 2024.

En gruppe bestående av

 • leder av sykehusapotekenes Grossistadministrasjon.
 • rådgiver forsyningssikkerhet i sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • representant oppnevnt av grossisten
 • forvalter «Fokusliste kritiske legemidler». Det er utarbeidet rolle- og ansvarsfordeling i forvaltningen. Styresettet skal ivareta forsyningssikkerhet ved hjelp av tett rapportering av lagerbeholdning og oppfølging av forsyningssituasjon. Produktsortiment skal holdes oppdatert og tilpasset spesialisthelsetjenestens behov.  Risiko for kassasjon på grunn av ukurans skal minimeres.

Det er fortløpende dialog mellom Mangelsenteret, Grossistadministrasjon og grossist om status, anskaffelse av alternative varer og eventuelle andre tiltak ved mangel/forventet mangel for Fokusliste- lagerbeholdning hos grossist.  

22. juni 2020 besluttet Beslutningsforum nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Les mer om retningslinjene her

Det er også utarbeidet en håndbok hvor retningslinjene er nærmere beskrevet

Håndboken finner du her (PDF)

Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til håndboka. 

Spørsmål/svar-arket finner du her (PDF)

Sykehusinnkjøp har også gjennomført et informasjonsmøte om innføring av nye indikasjoner.

Presentasjon fra møtet finner du her (PDF)

Se engelsk versjon av retningslinjene her: 

​​​Handbook introduction of pharmaceuticals​ (PDF)

Se video:
Innføring av nye indikasjoner (lenke til YouTube)

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. 

Les mer om rammeverket her

Mal for innsending av opplysninger for vurdering av alternative prisavtaler​

Template for submission of information for managed entry agreements (DOCX)
Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til rammeverket for alternative prisavtaler. 

Spørsmål/svar-arket finner du her (PDF)

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført et informasjonsmøte om rammeverket for alternative prisavtaler. 

Presentasjonen fra møtet finner du her (PDF)

Se engelsk versjon av rammeverket her: 

Framework for price agreements (PDF)

Se video:
Rammeverk for prisavtaler (lenke til YouTube)​

Det ble innført en ordning for vurdering av immunterapi på møte i Beslutningsforum 11.12.2023.

Ordningen gjelder frem til 11.12.2027 for samtlige indikasjoner som blir bestilt i Bestillerforum i perioden, og omfatter PD-(L)1 legemidler som benyttes i monoterapi og eventuelt i kombinasjon med generika, biotilsvarende legemidler eller rimelig kjemoterapi.

Read a summary in English on this topic here.

Avtaleverket skal gjelde for avtalene om gen- og celleterapier som blir behandlet i Nye metoder framover. Sykehusinnkjøp HF har tatt initiativ til å utarbeide avtaleverket. Dette er gjort i tett dialog med Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sykehusapotekene HF (SAHF), som er det behandlingssentre og sykehusapotek som så langt har hatt mest erfaring med gen- og celleterapier. Beslutningsforum tok 20. juni 2022 stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier. Les mer hos Nye metoder.​

Dersom du har behov for dokumentene i redigerbar versjon, ta kontakt på e-post: nyelegemidler@sykehusinnkjop.no​

Avtaleverket finnes i både norsk og engelsk versjon.

The agreement templates are available in both Norwegian and English. Please find the English version below. ​No​​rs​k

  ​​ En​g​​​​elsk ​​

    

   Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet en rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler. Denne rapporten var klar i 2018, etter å ha blitt behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

   Les rapporten her (PDF)

    
   De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for håndtering av enhetspriser for legemidler:
   • Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
   • Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
   • Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
   • ​Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.

   Sykehusinnkjøp gjennomfører prisforhandlinger på vegne av de regionale helseforetakene. Resultatet av forhandlingen oppsummeres i et prisnotat som inngår i det samlede beslutningsgrunnlaget til Beslutningsforum. Beslutningsforum tar den endelige avgjørelsen på hvorvidt legemiddelet skal innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke. 
    
    
   Forhandlingene tar som hovedregel utgangspunkt i metodevurderingsrapporten fra Legemiddelverket. Sykehusinnkjøp ønsker å starte dialogen så tidlig som mulig, men det er en fordel om metodevurderingsprosessen er kommet i gang og at det foreligger et utkast til rapport fra Legemiddelverket. 
    
   Pristilbudet skal gis på GIP-nivå (LIS-GIP, norske kroner «ex-factory price»), og sendes til saksbehandler i Sykehusinnkjøp HF med kopi til e-postadresse nyelegemidler@sykehusinnkjop.no​.
    
   Vi beregner LIS-AUP* og ber Legemiddelverket oppdatere metodevurderingen med den tilbudte prisen.  I metodevurderingsrapporten fra Legemiddelverket vil det framgå beregninger med utgangspunkt i offisiell listepris (maksimal AUP), mens det i prisnotatet fra Sykehusinnkjøp HF vil framgå beregninger med tilbudspris (LIS-AUP). Konfidensiell prisinformasjon blir unntatt fra offentligheten. Helseforetakenes grossistavtaler tillater ikke parallelleksport av varer til LIS-GIP. 
    
   Beslutningsforum for nye metoder har i sak 060-2020​ lagt til grunn retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser. 
    
    
   Beslutningsprisen er et øvre pristak når legemiddelet eller ny(e) indikasjon(er) besluttes innført. Ved inngivelse av tilbud i fremtidige anskaffelser må prisen være lik eller lavere enn beslutningspris. Beslutningsprisen gjelder på tvers av alle innførte indikasjoner og en ny, lavere beslutningspris erstatter tidligere, høyere beslutningspris(er). Det innebærer at en prisendring vil gjelde for samtlige indikasjoner som et legemiddel har. Unntaksvis bruk av alternative prisavtaler følger av sak 059-2020 i Beslutningsforum.  Informasjon om rammeverket ligger i under overskriften «Rammeverk for nye prisavtaler»​ på denne siden. 
    
   I etterkant av en positiv beslutning i Beslutningsforum vil det inngås en rammeavtale mellom leverandør og de fire regionale helseforetakene. Det er en fordel at leverandørene er kjent med vilkårene i avtalen før beslutning. 
    
   *De regionale helseforetakene (RHF) konkurranseutsetter distribusjonen av legemidlene, altså grossisttjenestene. LIS-AUP inkluderer helseforetakenes avtalefestede grossistavanse, apotekavanse og merverdiavgift. ​​​​​​​​​
   Sist oppdatert 16.04.2024