logo Sykehusinnkjøp

Samfunnsansvar

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. De tre nasjonale verdiene for alle norske helseforetak, inkludert Sykehusinnkjøp HF, er kvalitet, trygghet og respekt. 

Sammen med helseforetakene og leverandører arbeider vi for en bærekraftig og pasientsikker spesialisthelsetjeneste.

Sykehusinnkjøp har stor innkjøpsmakt. Det kjøpes inn varer og tjenester for 28 milliarder i året. Innkjøpsmakten må brukes på en måte som fremmer ansvarlig handel og rettferdig konkurranse mellom leverandører, der samfunnsansvar er en viktig komponent på lik linje med kvalitet, pris og leveringssikkerhet.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.
Vedtekter, Sykehusinnkjøp HF


Har du spørsmål? Ta kontakt med Pia Uhre Trulsen, konstituert avdelingsleder for samfunnsansvar på e-post pia.trulsen@sykehusinnkjop.no.

Leverandørkontakt

De regionale helseforetakene har inngått samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor. Som en del av samarbeidet er det utarbeidet en dilemmasamling for trening på etiske problemstillinger.

Les mer her.

Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp, og alle som handler på vegne av Sykehusinnkjøp, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk.

Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtok 25. januar 2018 etiske retningslinjer for foretaket.

Klikk her for å laste ned de etiske retningslinjene (PDF). 

Click here to download english version of the code of conduct (PDF).

Sykehusinnkjøp HF har som medlem i Etisk Handel Norge forpliktet seg til å

1. vedta etiske retningslinjer som er like omfattende som Etisk Handel Norge sine

2. arbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden – etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid

3. gjennomføre eller samarbeide med relevante parter om gjenoppretting

4. bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel

5. unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av de forente nasjoner (FN) og/eller norske myndigheter

6. rapportere årlig til Etisk Handel Norge om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel – rapporten er offentlig tilgjengelig

Prinsipperklæring

Sykehusinnkjøp HF er forpliktet til å følge Etisk handel Norges prinsipperklæring for etisk handel.

 

Kontrak​tskrav etisk handel (PDF)

Kontraktskrav etisk handel, engelsk versjon (PDF)

Her er vår handlingsplan for samfunnsansvar 2023-2025 (PDF)

Har du spørsmål? Ta kontakt med Pia U. Trulsen, spesialrådgiver etisk handel på e-post pia.trulsen@sykehusinnkjop.no.

Sykehusinnkjøp har en handlingsplan for samfunnsansvar. Denne planen trekker frem og prioriterer områdene vi skal arbeide med blant annet innenfor miljø og klima.

Her er vår handlingsplan for samfunnsansvar 2023-2025 (PDF)

Sykehusinnkjøp jo​bber forebyggende med miljø- og klimahensyn for å bidra til å redusere de økende helseproblemene knyttet til global oppvarming og forurensing. Vi stiller miljøkrav i anskaffelser og arbeider på den måten også med å redusere miljø- og klimapåvirkning utenfor egne dører.

Våre etiske retningslinjer krever at ​​alle medarbeidere følger og setter miljøkrav i anskaffelser i tråd med gjeldende policy for samfunnsansvar, d​​er tidligere miljøpolicy er innarbeidet. ​

Sykehusinnkjøp foretrekker å bruke anerkjente miljømerker når disse er tilgjengelige. Miljømerker styrker og forenkler m​iljøarbeidet vårt. Vi har lagd en oversikt over tilgjengelige kriteriesett for våre produkter:

Imidlertid er det fortsatt få tilgjengelige miljømerkede medisinske produkter. Slike miljømerker kunne hjulpet med nødvendig standardisering i kravene som stilles fra innkjøpsavdelinger til helsevesenet i ulike land.

Når det ikke finnes tilgjengelige miljømerker, kontrollerer Sykehusinnkjøp for kjemikaliene som er ført opp på den europeiske utfasingslisten for helsevesenet. Utfasingslisten spesifiserer hvilke kjemikalier og materialer som skal unngås i produkter til helsevesenet når det finnes tryggere alternativer:

Sykehusinnkjøp er del av et nordisk samarbeid om bærekraftig emballasje til helsevesenet. De nordiske landene med Danmark i spissen, har utviklet følgende kriterier:

Innenfor legemiddelanskaffelser er Sykehusinnkjøps arbeid med miljøkriterier oppsummert i erfaringsrapporten «Miljøkrav i legemiddelanskaffelser 2022-2023»

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med Merete Sunde på epost merete.sunde@sykehusinnkjop.no​, eller Maiken Pollestad Sele på e-post maiken.pollestad.sele@sykehusinnkjop​​.no.​

Sykehusinnkjøp skal jobbe for å fremme seriøse og gode arbeidsforhold og delta i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Dette gjøres blant annet gjennom å stille tydelige krav i kontrakter og ved å følge opp kravene.
Sykehusinnkjøp vil følge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin veileder innen dette temaet:
 
 
Her er vår policy for samfunnsansvar (PDF)
 
Har du spørsmål? Ta kontakt med Geir Håheim, spesialrådgiver arbeidslivskriminalitet på e-post geir.haheim@sykehusinnkjop.no​.

Sykehusinnkjøp HF utfører aktsomhetsvurderinger for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

Vi redegjør årlig for arbeidet vi gjør med aktshomhetsvurderinger:

Les mer om hvordan aktsomhetsvurderinger håndteres i Sykehusinnkjøp her (PDF)

Sykehusinnkjøp har et eget program for å hindre korrupsjon og misligheter. Programmet ble vedtatt av styret 20. mars 2019. Formålet med programmet er å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon i Sykehusinnkjøp gjennom en systematisk tilnærming ved å: 

  • Kartlegge risikoområder
  • Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring blir gitt 
  • Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet
  • Iverksette kontrolltiltak for å avdekke økonomisk kriminalitet
  • Sørge for en godt kjent varslingskanal for kritikkverdige forhold som også ivaretar varsleren

Program for å hindre korrupsjon og misligheter i Sykehusinnkjøp (PDF)

Her er vår policy for samfunnsansvar (PDF)​​​

Det er viktig at det varsles om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter.

Se også: Sykehusinnkjøps rutine for varsling ved kritikkverdige forhold (PDF)

Når et brudd på god etisk praksis oppdages, skal den som oppdager det straks varsle fra om forholdet slik at den kan forbedres. Det e skal gjøres uten frykt for negative konsekvenser.

Medarbeidere i Sykehusinnkjøp skal følge foretakets varslingsrutiner som ligger på intranettet. Leverandører eller andre eksterne som vil varsle om uetisk praksis, kan enten bruke sin kontaktperson i Sykehusinnkjøp (avtaleforvalter) eller varsle til avdeling for samfunnsansvar på epost grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no.​

Sist oppdatert 03.05.2024