logo Sykehusinnkjøp

Norge inngår samarbeid med Storbritannia og USA om klimakrav i anskaffelser

Norske helsemyndigheter forplikter seg til å følge veikartet til britiske NHS og amerikanske HHS mot et utslippsfritt helsevesen.

Publisert 22.04.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
Noen få mennesker som står sammen
Til venstre Erlend T. Aasheim i avdeling for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet. Regjeringen og direktoratet har besluttet å følge klimasatsingen til britiske NHS, noe miljørådgiver Maiken Pollestad Sele og adm. dir. Bente Hayes i Sykehusinnkjøp gleder seg stort over. Bilder: Ole-Tommy Pedersen

Det betyr blant annet strengere krav til utslipp og materialbruk for leverandørene til helsesektoren.

Sykehusinnkjøp HF har går ut med nyheten i forbindelse med Spesialisthelsetjenestens miljø- og samfunnsansvarskonferanse mandag, hvor åpningsdagen i år sammenfaller med Jordens dag (Earth day).

Norway enters into cooperation with Great Britain and the United States on climate requirements in procurement

Norwegian health authorities undertake to follow the road map of the British NHS and American HHS towards an emission-free healthcare system.

 

This means, among other things, stricter requirements for emissions and material use for suppliers to the healthcare sector.

Sykehusinnkjøp (The Norwegian hospital procurement trust) announced the agreement this week in connection with the Specialist Health Service's environmental and social responsibility conference on Monday. The opening day this year coincides with Earth Day.

The international collaboration is an extension of Norway's commitment to the health program during the COP26 climate conference in Glasgow in 2021.

Leading the way

Around 50 countries signed this agreement. Subsequently, the health authorities in Great Britain (NHS) and the United States (HHS) have outlined a road map to achieve the goals - and invited others to join.

- It is very positive that we are among the most ambitious countries in this area. Alone, Norway is a small player on the global market, but when we move in step with others, we can influence the market to a greater extent, says CEO Bente Hayes in Sykehusinnkjøp.

She is very gratful for the initiative by NHS and HHS to lead the way down a greener path.

Using market power and cooperation

A number of countries are looking at the possibility of joining the British-American initiative, and Norwegian health authorities are now one of three countries making further commitments. The other two are Ireland and Australia.

Sykehusinnkjøp is listed as a partner in the collaboration as Norway's national purchasing body for the specialist healthcare service.

- We accept this challenge with pleasure, and we look forward to continuing the important environmental work together with our owners, the four health regions, says Hayes.

The health authorities in the partner countries are clear that they will use the market power they have to pull the supplier industry in a more environmentally friendly direction.

- The UK and the USA have done a lot of good work in this field, and they have had a good dialogue with the actors and industry organizations in the health sector. We get a big advantage in that we don't have to go up the same trail again, but can continue our good dialogue with suppliers and introduce terms that the industry has already started to get used to, says Hayes.

At the same time, the Norwegian Directorate of Health, commissioned by the Ministry of Health and Care, has prepared a consultation draft for a Norwegian road map towards a sustainable, low-emission health and care service. This is out for consultation until 16 May.

Most emissions in the delivery chain

The investment is largely aimed at the production and distribution stage before the orders arrive at the hospitals.

Because although large and resource-intensive hospital buildings around the world have significant emissions from, among other things, electricity consumption, the direct operation only accounts for 20-30 per cent of the total emissions from the specialist healthcare service according to Health Care Without Harm and the Norwegian Directorate of health's assessments.

- We know that the greatest potential for emissions reduction lies in the value chain, i.e. everything we buy in. It is here that 70-80 per cent of greenhouse gas emissions occur, says Maiken Pollestad Sele, special adviser on environment and climate at Sykehusinnkjøp HF.

Already underway

Sykehusinnkjøp has already made acquisitions with new environmental criteria within both pharmaceuticals and medical products that are purchased for Norwegian hospitals. The definite impression is that the suppliers in the industry have understood the plan and want to do their bit to reach the climate targets.

- The suppliers are precisely calling for common international requirements and criteria. They spend a lot of resources on conversion and documentation, so it is unnecessary for them to meet widely different environmental criteria from different countries or regions to which they are to make offers, says Sele.

And adds;

- At the same time, it is important to find a sensible pace so that both the giants in the market and the smaller suppliers actually have a chance to adjust. All this is easier when we go hand in hand with major players such as the NHS and HHS.

Important deadline in 2027

Work on the NHS Procurement Roadmap is already well under way and communicated to the industry. A main goal is that by April 2027 all suppliers to the healthcare system must have a publicly available plan for the entire production and shipping chain that is in line with the NHS' target for zero emissions.

For Norway's part, it will be a question of what level of implementation we should go for at the start - and then gradually become aligned with the NHS's progress.

- In some areas, Norway has also come further than others, such as requirements for environmental labeling and the phasing out of chemicals in production. So we also have an ambition to get the other countries in the collaboration to follow where we have come the furthest, says Sele.

Det internasjonale samarbeidet er en forlengelse av Norges tilslutning til helseprogrammet under klimakonferansen COP26 i Glasgow i 2021.

Rundt 50 land undertegnet denne avtalen. I etterkant har helsemyndighetene i Storbritannia (NHS) og USA (HHS) skissert et veikart for å nå målene – og invitert andre med.

– Det er veldig bra at vi er blant de mest ambisiøse landene på dette området. Alene er Norge en liten aktør på det globale markedet, men når vi går i takt med andre kan vi påvirke markedet i større grad, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.

Bruke markedsmakt og samarbeid

En rekke land ser på muligheten for å slutte seg til det britisk-amerikanske initiativet, og norske helsemyndigheter er nå et av tre land som gjør ytterligere forpliktelser. De to andre er Irland og Australia.

Sykehusinnkjøp er oppført som partner i samarbeidet som Norges nasjonale innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten.

– Denne utfordringen tar vi med glede, og vi ser fram mot å fortsette det viktige miljøarbeidet sammen med våre eiere, de fire helseregionene, sier Hayes.

Helsemyndighetene i samarbeidslandene er tydelige på at de vil bruke markedsmakta de har til å trekke leverandørnæringen i mer miljøvennlig retning.

En mann og en kvinne som smiler
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) representerte regjeringen under spesialisthelsetjenestens konferanse om miljø og samfunnsansvar 22. april. Her med Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes.

The Norwegian minister of environment, Andreas Bjelland Eriksen, pictured here with Sykehusinnkjøp director Bente Hayes.
Foto: Ole-Tommy Pedersen

– Storbritannia og USA har gjort veldig mye godt arbeid på dette feltet, og de hatt god dialog med aktørene og bransjeorganisasjonene i helsesektoren. Vi får en stor fordel i at vi ikke trenger å gå opp den samme løypa på nytt, men kan videreføre vår gode dialog med leverandører og innføre vilkår som bransjen allerede har begynt å venne seg til, sier Hayes.

Samtidig har også Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet et høringsutkast til et norsk veikart mot en bærekraftig, lavutslipps helse- og omsorgstjeneste. Dette er ute på høring fram til 16. mai.

Mest utslipp fram til leveranse

Satsingen retter seg i stor grad inn mot produksjons- og distribusjonsleddet før bestillingene ankommer sykehusene.

For selv om store og ressurskrevende sykehusbygg rundt om i verden har vesentlige utslipp fra blant annet strømforbruk, utgjør den direkte driften bare 20-30 prosent av totalutslippene fra spesialisthelsetjenesten ifølge Health Care Without Harm og Helsedirektoratets vurderinger.

– Vi vet at det største potensialet for utslippskutt ligger i verdikjeden, altså alt vi kjøper inn. Det er her 70-80 prosent av klimagassutslippene skjer, forteller Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima i Sykehusinnkjøp HF.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, nettsted
Omtale på hjemmesidene til britiske National Health Service

 

Allerede i gang

Sykehusinnkjøp HF har gjort anskaffelser med nye miljøkriterier innenfor både legemidler og medisinske produkter som kjøpes inn til norske sykehus. Det bestemte inntrykket er at leverandørene i bransjen har skjønt tegninga og ønsker å gjøre sitt for å nå klimamålene.

– Leverandørene etterlyser nettopp felles internasjonale krav og kriterier. De bruker mye ressurser på omstilling og dokumentasjon, så det er unødvendig at de møtes av vidt forskjellige miljøkriterier fra ulike land eller regioner de skal gi tilbud til, sier Sele.

Og legger til;

– Samtidig gjelder det å finne en fornuftig takt slik at både gigantene i markedet og de mindre leverandørene faktisk har sjanse til å omstille seg. Alt dette er lettere når vi går hånd i hånd med store aktører som NHS og HHS.

Viktig frist i 2027

Arbeidet med NHS Procurement Roadmap er allerede godt i gang og kommunisert ut til bransjen. Et hovedmål er at alle leverandører til helsevesenet innen april 2027 må ha en offentlig tilgjengelig plan for hele produksjons- og fraktkjeden som er i tråd med NHS’ mål for nullutslipp.

For Norge sin del blir det et spørsmål om hvilket nivå av implementering vi skal legge oss på i starten – og etter hvert bli samkjørte med NHS’ framdrift.

– På enkelte områder har Norge også kommet lenger enn andre, som krav til miljømerking og utfasing av kjemikalier i produksjonen. Så vi har også en ambisjon om å få de andre landene i samarbeidet til å følge etter der vi har kommet lengst, sier Sele.

  • (PRESSE: Ta kontakt med ole.tommy.pedersen@sykehusinnkjop.no for å få tilsendt bildene i høyoppløselig versjon)