logo Sykehusinnkjøp
Piller, sprøyter og annet legeutstyr

Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Lege​middelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler».

Les hele strategien her

English version

Anskaffelser, avt​​aler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her.

En oversikt over Sykehusinnkjøp HFs legemiddelavtaler finner du her.

I tillegg har Sykehusinnkjøp v/divisjon legemidler overtatt ansvaret for forvaltningen av «Oppgjørsavtale for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus» som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Apotekforeningen.

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass. Sjukehusinnkjøp er saman med Legemiddelverket, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta.

Les mer på Sjukehusapoteka Vest sine nettsider

Ei spesialistgruppe, med legar frå dei regionale helseføretaka, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar.

B180-lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

«Fokusliste kritiske legemidler» skal trygge forsyning av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Innhold av kritiske legemidler tilpasses sykehusbehov og forsyningsutfordringer, og setter krav til sortiment og lagervolum for disse hos valgt legemiddelgrossist.  Sortiment og volum kan endres over tid. Fokuslisten blir derfor et viktig logistikkhjelpemiddel for riktig lagerhold av kritiske legemidler, både for legemiddelgrossisten og sykehusapotek.

De regionale helseforetakene har egne avtaler med sine sykehusapotek om lokalt utvidet lagerhold av enkelte kritiske legemidler. Dette er lagre som kommer i tillegg til «Fokusliste»-lager hos legemiddelgrossisten.

Se hele listen her (excel).

Bakgrunn

De regionale helseforetakene (RHF) har beredskapslagring av legemidler på nasjonalt nivå gjennom deres grossistavtale med Alliance Healthcare Norge (AHN). Grossisten skal blant annet ha et utvidet, rullerende lager på utvalgte, kritiske legemidler. Listen over de kritiske legemidlene betegnes også som «Fokuslisten». Forvaltning og håndtering av dette rullerende beredskapslageret styres av bestemmelser i grossistavtalen mellom RHF-ene og AHN, gjeldende fra 1.2.2021. Alle legemidler på «Fokuslisten» er kategorisert i enten 30, 60 eller 90 dagers lager, basert på gjennomsnittlig salg hos grossist. Grossistens ordinære salgslager kommer i tillegg.

Bruksområde

«Fokuslisten» er beregnet på følgende bruksområder:

 • grossistens innkjøps- og lagerstyringssystem (listen inneholder legemidler det forventes at grossisten aldri skal gå tom for)
 • apotekenes varebestillings- og lagerstyringssystemer

Sykehusapotekforetakene står ansvarlig for faglig innhold på Fokuslisten i samarbeid med Mangelsenteret. Listen revideres og oppdateres med bakgrunn i spesialisthelsetjenestens behov, endringer i forsyningssikkerhet og endringer i gjeldende behandlingsanbefalinger.

Vurderingene er skjønnsmessige, det gjøres en helhetlig avveiing på bakgrunn av forhold som legemidlers bruksområde, erfaringer fra tidligere tilfeller av redusert tilgang og viktigheten av å ha aktuelle legemidler tilgjengelig.

Legemiddelgrupper som er med på Fokuslisten er:

 • kritisk for å opprettholde driften av sykehus og hvor mangel vil gå ut over liv og helse
 • til polikliniske pasienter der legemiddelmangel vil resultere i innleggelse i sykehus
 • kreftlegemidler med hovedvekt på sortiment fra generika-produsenter med historikk mht forsynings-utfordringer
 • Intravenøse tuberkulose- og HIV - legemidler
 • produkter til blødere 
 • blodplasmaprodukter 
 • elektrolyttkonsentrater

Om et aktuelt legemiddel kan leveres av flere produsenter, vil preparat med innkjøpsavtale for spesialisthelsetjenesten alltid bli foretrukket.

Forvaltning

Forvaltning av «Fokuslisten» styres av kontraktsvilkårene i grossistavtalen med AHN for perioden 1. feb. 2021-31. januar 2024.

En gruppe bestående av

 • leder av sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • rådgiver forsyningssikkerhet i sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • represent​ant oppnevnt av grossisten
 • forvalter «Fokusliste kritiske legemidler». Det er utarbeidet rolle- og ansvarsfordeling i forvaltningen. Styresettet skal ivareta forsyningssikkerhet ved hjelp av tett rapportering av lagerbeholdning og oppfølging av forsyningssituasjon. Produktsortiment skal holdes oppdatert og tilpasset spesialisthelsetjenestens behov.  Risiko for kassasjon på grunn av ukurans skal minimeres.

Det er fortløpende dialog mellom Mangelsenteret, Grossistadministrasjon og grossist om status, anskaffelse av alternative varer og eventuelle andre tiltak ved mangel/forventet mangel for Fokusliste- lagerbeholdning hos grossist.  

Kontaktpersoner

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler.

Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og rådgivere legemiddelinnkjøp (LIS-kontaktene) ute i helseforetakene.

ADMINISTRASJON

divisjonsdirektør legemidler

kvalitetsleder/farmasøytiskfaglig ansvarlig (FFA)

administrasjonsrådgiver

administrasjonskonsulent

 

AVDELING ANSKAFFELSER

avdelingsleder anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

prosjektleder anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

medisinsk rådgiver anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

prosjektleder anskaffelser

Maja Anette Flønes Monsen

maja.monsen@sykehusinnkjop.no

fagrådgiver anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

prosjektleder anskaffelser

fagsjef anskaffelser

fagrådgiver anskaffelser

 

AVDELING FORVALTNING

avdelingsleder forvaltning

rådgiver forvaltning

avtaleforvalter

avtaleforvalter

senior avtaleforvalter

avtaleforvalter

spesialrådgiver IKT forvaltning

rådgiver forvaltning

 

AVDELING NYE METODER

konstituert avdelingsleder Nye metoder

fagrådgiver Nye metoder

fagrådgiver Nye metoder

medisinsk rådgiver Nye metoder

fagrådgiver Nye metoder

fagrådgiver Nye metoder

rådgiver Nye metoder

fagrådgiver Nye metoder

 

JURIDISK

fagsjef juridisk / advokat

advokat

Her finner du en oversikt over hvem som er rådgivere for legemiddelinnkjøp (tidligere LIS-kontakter) i helseforetakene (sist oppdatert juli 2023).

Klikk her for en e-postliste for rådgiverne for legemiddelinnkjøp.

Aleksandra Stanojevic, Finnmarkssykehuset HF

Andrea Pretscher, Sykehusapoteka Nord

Ann Cathrin Lindahl, Sykehusapoteket Ahus Lørenskog

Anne Drægni, Sjukehusapoteka Vest, Bergen

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF

Astrid Pettersen-Granli, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst

Cathrine Strømhaug / Marit Li Sykehusapoteket i Bodø

Charlotte Rønning Haugen, Sjukehusapoteket i Ålesund

Elisabeth Bjelland Berg, Sykehusapoteket Drammen

Ellen Bergh, Sykehusapotekene HF

Hanne Holdhus, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst

Hilde Bjelland Øvrelid, Sykehusapoteket i Haugesund

Hilde Fossmark Helvig, Sjukehusapoteket i Stavanger

Jorunn Undheim Brænden, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål 

Katarina Kovacevic, Sykehusapoteket i Oslo, Radiumhospitalet

Kristina Eriksen, Sykehusapoteket i Trondheim

Kumeet Jarallah, Grossistadministrasjonen

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF

Lise Lorentzen, Helgelandssykehuset HF

Marianne Anti Tomren, Sykehusapotekene HF 

Marianne Vestreng Sire, Sykehusapoteket Østfold

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF

Marja Kos, Sykehusapoteket i Levanger 

Mette Hafsett Nilsen, Sørlandet Sykehus HF

Monica Eitran, Lovisenberg sykehusapotek

Randi Hukari, Diakonhjemmet sykehusapotek AS

Rose-Marie Stange Semb, Sykehusapoteket Skien

Sanja Selmic, Sykehuset i Vestfold

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF

Susanne Nilsen, Helse Midt-Norge RHF

Tove Karin Loudon, Diakonhjemmet Sykehus

Trine Berg, Sykehusapoteket Gjøvik

Vesna Tanakovic Lien, Sjukehusapoteka Vest, Førde 

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Anne Fjørkenstad, Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst

Cathrine Strømhaug, Sykehusapotek Nord HF

Elenaz Naderkhani, Sykehusapotek Nord HF

Helge Bjarne Ovesen, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Steinar Vik, Sykehusapoteka Vest HF

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle helseforetak i Norge. Ved slike anskaffelser er klinisk kompetanse fra helseforetakene sentral.

Her finner du mandat for helsepersonell som deltar i Sykehusinnkjøps anskaffelser av legemidler. Mandatet beskriver også deltakelse i arbeid for systemet Nye metoder.

Nordisk legemiddelforum

Sykehusinnkjøp samarbeider på legemiddelområdet med mange internasjonale aktører. Blant annet er Sykehusinnkjøp medlem av Nordisk legemiddelforum, en møteplass for innkjøpstjenestene for legemidler i de nordiske landene.

Det nordiske samarbeidet inkluderer felles anbudsutlysninger for legemidler, samarbeid om felles utfordringer på de nordiske legemiddelmarkedene og initiativ innenfor samfunnsansvar, deriblant arbeid for å begrense antibiotikaresistens.

Du kan finne nyheter og mer informasjon om Nordisk legemiddelforum på forumets hjemmesider [nordicpharmaceuticalforum.com].

Nyheter fra divisjon legemidler

  Kommende arrangementer, divisjon legemidler

  Anbudsseminarer

  Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjennomføres anskaffelser for. Se kalendervisning overfor for å se eventuelle kommende anbudsseminarer.

  Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

  Diverse informasjon

  For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene, kan du kontakte vår avdeling for Nye metoder på e-post nyelegemidler@sykehusinnkjop.no.

  For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye metoders nettside.

  Sykehusinnkjøp v/divisjon legemidler har overtatt ansvaret for forvaltningen av «Oppgjørsavtale for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus» som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Apotekforeningen.

  Oppgjørsavtalen for helseforetaksfinansiert legemidler er revidert med virkning fra 1. mars 2024.

  Informasjon om revidert oppgjørsavtale H-resept fra 1. mars 2024 (pdf).

  Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (H-resept-ordningen) (pdf)

  Vedlegg 3 - Oppgjørsavtale H-resept - Løsningsbeskrivelse

  Du finner en oversikt over legemidler som RHF'ene har finansieringsansvar for hos Helsedirektoratet.

  Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten.

  I 2024 ble det utarbeidet en ny og oppdatert rapport om bruk av miljøkrav i anskaffelser av legemidler.

  Forrige utgave av miljørapporten fra 2022 kan leses her:

  Sist oppdatert 02.04.2024